FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt21/08/2007

Jävig advokat

Hej! Om en advokat är jävig, meddelar detta efter att ha förlorat i tingsrätten och frånlägger sig ärendet, vad skall man så företa sig? Skall man göra en disciplinanmälan till Advokatsamfundet? Kan man inleda en ny process som kan riva upp den gamla interimistiska domen?

Lawline svarar

När en advokat utövar sitt yrke ska han eller hon iaktta god advokatsed. Detta framgår av 8 kap 4 § rättegångsbalken (http://www.lagen.nu/1942:740#K8 ). Vad god advokatsed innebär framgår inte av lagtexten utan detta finns närmare angivet i Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed (http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Advokatetik/vagledande_regler_advokatsed.pdf ). En advokat är jävig om han eller hon har ett intresse i saken som strider mot klientens intresse eller om han eller hon tidigare har biträtt motparten. Om det finns någon omständighet som talar för att advokaten inte kan agera opartiskt i förhållande till motparten är han eller hon skyldig att avsäga sig uppdraget. En advokat som åsidosätter reglerna om god advokatsed kan tilldelas en erinran eller varning och om omständigheterna är synnerligen svåra uteslutas ur Advokatsamfundet. Sedan dom har meddelats har man tre veckor på sig att överklaga domen. Därefter vinner domen laga kraft och det är inte längre möjligt att pröva saken igen. Man kan alltså inte inleda en ny process om samma sak sedan överklagandefristen har löpt ut. För att rätten ska bevilja resning i ett avgjort ärende krävs att advokaten har förfarit brottsligt med avseende på målet och att brottet kan antas ha inverkat på utgången i målet. Med brott menas här en handling som är straffbelagd, t ex trolöshet mot huvudman. Då advokatjäv inte utgör en straffbelagd handling torde inte resning kunna beviljas om en advokat varit jävig. Bästa sättet att angripa en advokat som varit jävig är att göra en disciplinanmälan till Advokatsamfundet. Hur man ska gå till väga för att göra en anmälan kan man läsa om http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage.aspx?id=3807 . Med vänlig hälsning,
Julia AsplundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo