FrågaKÖPRÄTTÖvrigt31/07/2007

Fel i tjänst

Hej! En fråga gällande missnöje av ett arbete som är utfört. Om tex man fått huset och fönster ommålat och efter tex sex månader börjar färg att flagna, fönster går inte att öppna etc. Är det fråga om en reklamation? Hur går man tillväga? Skadestånd?

Lawline svarar

Hej! Om du som privatperson har anlitat en näringsidkare för ommålningen är konsumenttjänstlagen tillämplig, §§1-1a. Arbetet ska göras fackmannamässigt, § 4 och om arbetet inte uppfyller detta krav är det fel i varan, § 9. Om arbetet försämras efter det att det har avslutats och försämringen beror på att näringsidkaren inte följt avtalet är det också fråga om fel § 13. Som konsument har du vid fel i tjänsten, enligt § 16, rätt att hålla inne betalning, kräva avhjälpande av felet, häva köpet eller kräva skadestånd. Varje åtgärd har vissa särskilda omständigheter som måste vara uppfyllda för att åtgärderna ska kunna komma i fråga. För avhjälpande av fel gäller, §20, att det inte ska medföra en oskäligt höga kostnader eller olägenheter för näringsidkaren. Prisavdrag ska motsvara kostnaden för konsumenten att få felet avhjälpt, § 22. En hävning av köpet är troligen inte aktuellt nu när arbetet är slutfört. För att du ska kunna få köpet av tjänsten hävd måste du kunna visa att syftet med tjänsten nu är förfelat och att näringsidkaren bort inse detta Om näringsidkaren erbjuder sig att avhjälpa felet kan inte istället kräva prisavdrag utan han har alltid rätt att själv åtgärda bristerna. Endast i de fall näringsidkaren inte är kunnig, är ohederlig eller du har tappat förtroende för honom kan du direkt kräva något annat, § 20 st 2. Du är skyldig att reklamera arbetet inom skälig tid, två månader efter det du har upptäckt felet är alltid inom skälig tid, § 17. Du måste dock framföra din reklamation inom tre år eller i ditt fall då det rör sig om arbete på fast egendom, tio år. Om felet har orsakat dig en skada har du rätt till skadestånd, näringsidkaren kan endast undkomma skadeståndsansvar om han kan visa att det förelegat hinder utom dennes kontroll för felfri tjänst. Har du fått särskilda löften om resultatet av en tjänst och resultatet inte överensstämmer med löftena så har du alltid rätt till ersättning, § 31. Det är inte så lätt att avgöra vilka krav man kan ställa på ett ommålningsarbete, det kan bero på omständigheterna och om de målade ytorna har utsatts för ovanliga påfrestningar som kan orsaka flagande färg. Näringsidkare är å andra sidan skyldiga, §6, att avråda konsumenter om tjänsten inte kan förväntas bli till nytta i förhållande till priset. Reklamation är egentligen inte konstigare än att du skickar exempelvis genom brev till näringsidkaren redogör för det som du tycker är fel i tjänsten och vilka anspråk du har, ex att de gör om arbetet eller kräver ersättning för kostnaden att få det åtgärdat. Konsumentjänstlagen är relativt lättläst och du kan läsa mer om dina rättigheter http://www.lagen.nu/1985:716. Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?