Hyrestid rörande bostad

Vi skall hyra ut en bostadrätt i 12 månader. I kontrakts-formulär står det följande:

Är hyrestiden längre än 9 månader måste kontraktet sägas upp för att upphöra att gälla och upphör då att gälla vid det månadsskifte som infaller _____mån efter att hyreskontraktet sagts upp. Uteblir uppsägning förlängs kontraktet på obestämd tid. Räcker det inte att sätta ett slutdatum i kontraktet ?

Lawline svarar

Hej!Visst är det möjligt att sätta ett slutdatum i kontraktet, dvs. 12 månader efter uthyrningstudens början.Detta är dock inte att rekommendera då det är högst oförmånligt för er som hyresvärdar. Den hyrestid som står i kontraktet binder nämligen endast er och inte hyresgästen. Om era planer skulle ändras och ni önskar flytta tillbaka till lägenheten innan 12 månader har gått är detta ej möjligt om hyrestiden har bestämts till 12 månader.Hyresgästen har dock alltid rätt att säga upp avtalet med den lagstadgade uppsägningstiden. Denna finns i den så kallade hyreslagen, se 12 kap Jordabalken http://www.lagen.nu/1970:994 . Här är framförallt 3-5 §§ aktuella.Vänligen,

Rådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning