FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt08/08/2007

Balsampopplar på grannes tomt

Hej! har en granne som planterat balsampopplar nära min tomtgräns. 1) Har jag rätt att klippa bort grenar som hänger över på min mark? Eller skall jag be honom först själv göra det? 2) Han har också en poppel nära tomtgränsen som säkert är över 10 meter hög. Den lägger min tomt i skugga på seneftermiddagen. Har bett grannen ta ner den åtminstone till hälften, utan att något sker. Kan jag vända mig till Hälsovårdsnämnd etc och hävda sanitär olägenhet?

Lawline svarar

Hej Trädet på din grannes tomt utgör en del av hans/hennes fasta egendom och äganderätten till varje enskild människas egendom är skyddad enligt svensk grundlag. Om du avsiktligt förstör eller skadar din grannes egendom och därigenom orsakar honom/henne skada (det kan röra sig om dels ekonomisk skada men också om förlust av estetiskt värde eller affektionsvärde) gör du dig skyldig till skadegörelse och kan dömas till böter enligt 12 kap. 1 § brottsbalken. Om du avsiktligt eller av oaktsamhet vållar din granne sakskada kan du dessutom bli skyldig att ersätta honom för skadan enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Affektionsvärden anses i regel inte kunna ersättas i pengar men ersättning för ett förlorat skönhetsvärde kan utgå om det är av sådan karaktär att inte bara den drabbade utan även andra skulle tillmäta det betydelse. Det finns dock ett undantag från de regler om äganderätt som återfinns i vår grundlag som främst gäller just förhållandet grannar emellan, den s.k. hänsynsregeln som uttrycks i 3 kap. 1 § jordabalken. Vid nyttjande av sin fasta egendom måste din granne nämligen ta skälig hänsyn till sin omgivning. Grannar med angränsande tomter faller utan tvekan in under begreppet omgivning. Vid bedömningen av vad som utgör skälig hänsyn måste en avvägning göras mellan din grannes och dina intressen och inte bara ett aktivt handlande, utan även underlåtenhet att handla, kan innebära ett åsidosättande av hänsynsregeln. Något du skulle kunna göra är att ansöka om stämning på din granne för bristande hänsyn enligt 3 kap. 1 § jordabalken. Högsta domstolen har dock aldrig tagit ställning i en liknande fråga och således är det svårt att spekulera i vilken utgång ett sådant mål skulle få. Nämnas bör att de grenar som hänger över på din fastighet, enligt 3 kap. 2 § jordabalken, får tas bort av dig om inträngandet medför olägenhet för dig. Du är dock skyldig att först bereda din granne tillfälle att utföra åtgärden om den kan befaras medföra betydande skada. Om du önskar att närmare studera aktuell lagtext hittar du jordabalken http://www.lagen.nu/1970:994. Vänligen
Alexandra DahlénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”