FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt20/12/2005

Försäljning via exekutiv auktion av samägd fastighet

Samägande av fastighet Vilka synnerliga skäl för anstånd bör en fastighetsägare visa på, vid en försäljning som skall ske via exekutiv auktion av gemensamt ägd fastighet för den andres skulder?

Lawline svarar

Det finns ingen uttömmande uppräkning på sådana synnerliga skäl som omnämns i 6 § i Samäganderättslagen (SFS 1904:48) utan detta är något som domstolen avgör från fall till fall. Exempel på vad som i tidigare praxis ansetts som synnerliga skäl för anstånd kan vara att delägare på grund av ett särskilt dåligt konjunkturläge eller andra speciella förhållanden gör en förlust vid försäljningen. Om en tredje person genom testamente förvärvat nyttjanderätt till fastigheten (eller del av) får en ägare inte överlåta sin andel utan nyttjanderättshavarens samtycke (se 12 kap. 2 och 6 §§ ÄB). Har fastigheten förvärvats genom testamente och ett överlåtelseförbud uttrycks i testamentet får inte fastigheten utmätas. Av 5 kap. 5 § UB framgår att egendom som inte får överlåtas enligt föreskrift i testamente inte heller får utmätas. Även sociala förhållanden kan tänkas föranleda uppskov, dock ställs höga krav på att även de är av sådan beskaffenhet att de innefattar synnerliga skäl (se rättsfallet NJA 1979 s 562). En annan invändning som kan göras är att samäganderätt inte föreligger till egendomen, vilket skulle föranleda att 6 § Samäganderättslagen inte blir tillämplig alls (se rättsfallet NJA 1984 s 256). Lycka till!
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”