FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt17/04/2007

Bygglov och mindre avvikelse

Granne har fått bygglov till utbyggnad som överskrider detaljplanens höjdgräns med 3,5 meter. Bostadsnämnden bedömde att avvikelsen var ringa med hänvisning till byggnadsytans storlek. Det finns farhågor om problem med insyn och värdeminskning av intilligande fastighet. Vilka argument skulle kunna användas för att bestrida beslutet och vilka lagavsnitt är relevanta i frågan?

Lawline svarar

Hej! Plan- och bygglagen (PBL), se http://lagen.nu/1987:10 , reglerar i kapitel 8 bygglov. Vilka förutsättningar som krävs för ett bygglov stadgas i 11-15 § i detta kapitel. 8 kap. 11 § 6 stycket anger att bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelse från detaljplanen så länge avvikelsen är förenlig med syftet med planen. Vad som menas med mindre avvikelse definieras inte mer exakt i lagtext utan beror på bedömningar med hänsyn till relevanta omständigheter i varje enskilt fall. Nämnden har i och för sig rätt i att begreppet mindre avvikelse är att bedöma i förhållande till byggnadens storlek, men det blir svårt att mer precist svara på din fråga då du inte angett den befintliga storleken. Generellt sett brukar endast några decimeter vara gränsen för godtagbar mindre avvikelse, över tre meter brukar mer sällan kunna utgöra mindre avvikelse. Härvid har ju även detaljplanens syfte betydelse, varför det är nödvändigt att sätta sig in i denna för att kunna göra en bedömning och finna argument. Argument kan även utformas med utgångspunkt från kapitel 3 PBL, som ställer vissa anpassningskrav på byggnader. Mer specifikt kan man argumentera för att utbyggnaden innebär betydande olägenhet, 3 kap. 2 §. Men det krävs ganska omfattande olägenhet för att betydande olägenhet ska anses vara för handen, en inte uppenbart påträngande insyn anses inte som detta. Du kan överklaga beslutet om bygglov till Länsstyrelsen, se 13 kap. 2 § PBL. Du kan ta kontakt med en yrkesverksam jurist för att utreda omständigheterna kring ditt fall mer specifikt för att bättre kunna utforma argumenten mot bygglovet. Med vänlig hälsning,
Emil JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000