Påföljd vid köp av felaktig vedklyv?

2007-04-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej vi köpte en begagnad vedklyv, vid köpet frågade jag om det fanns något sk trick för att få den att starta om den skulle strula. Alla maskiner har oftast nåt den är speciell med, jag fick svaret att den inte strulade och den funkade bra. Vi köper den och dagen efter vi fått hem den klyver vi en skottkärra sedan stänger vi av den för att fixa pojkens cykel och när vi ska starta dsen igen funkar den inte. Jag ringer säljaren och han säger då att den strular ibland med påslagningen men att man ska slå lite på dosan och sedn "ta i" när man slår på strömmen. Detta har vi gjort och den funkar fortfarande inte. Vad har jag för möjligheter nu? Kan jag få reducerat pris, så jag kan betala en el repatratör eller kan jag lämna tillbaka klyven och kräva ett återköp?
SVAR
Hej!

Svaret förutsätter, vilket din fråga tyder på, att du köpt vedklyven begagnad från en privatperson. Detta betyder att köpet regleras av köplagen, se här , och gäller köp mellan privatpersoner såvida ni inte avtalat om annat. Är det så att du köpt vedklyven begagnad av en näringsidkare får du återkomma då svaret blir något annorlunda.

Enligt 17 § köplagen skall varan stämma överens vad som följer av avtalet. Om inte annat följer av avtalet skall varan dock vara ägnad för det ändamål för vilket varar av samma slag i allmänhet används, annars är den att anse som felaktig. Den skall dessutom anses som felaktig om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Att maskinen inte ens fungerar trots instruktionerna från säljaren tyder stark på att varan skall anses som felaktig.

Enligt 18 § föreligger fel även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.

Det framgår inte av frågan om du köpt varan i sk. ”befintligt skick”, men har så skett så regleras köpet dessutom i 19 §. Men denna paragraf blir heller inte aktuell för ditt fall då maskinen är helt funktionsoduglig.

Vid ett köp som detta finns det ingen direkt undersökningsplikt innan köpet, men som framgår av 20 § får du inte som fel åberopa vad du måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot god tro och heder.

När man skall göra själva felbedömningen framgår av 21 §. Bedömningen skall göras när risken för varan går över på köparen, dvs när varan avlämnades till dig ( se 13 § ). Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om de VISAR sig först senare. Detta kan alltså bli en bevisfråga. Däremot, uppkommer en försämring av varan efter det att risken har gått över på köparen, skall varan anses felaktig, om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott, eller om säljaren utfäst garanti att under viss tid svara för varan. Det är svårt att svara när man inte har alla fakta men det verkar som att felet funnits redan när du köpte maskinen.

I 31 § framgår att du så snart omständigheterna medger skall du som köpare efter avlämnandet undersöka varan i enlighet med god affärssed. Detta verkar du således ha gjort såvida du inte dröjt ovanligt länge med att prova maskinen.

Enligt 32 § får du som köpare inte åberopa att varan är felaktig som du inte lämnat ett meddelande, reklamerar, till säljaren inom skälig tid efter det du märkt eller borde märkt felet. Detta skall du alltså göra snarast möjligt.

Är varan således att anse som felaktig enligt ovan, får du enl. 30 § göra gällande ett antal påföljder. Dessa är att du enligt 34 § kan kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa det.

Däremot får du inte kräva avhjälpande om du inte lämnar meddelande om detta i samband med att du reklamerar eller skälig tid därefter.

Även om du inte begär det har SÄLJAREN rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren.

Om avhjälpande inte kommer på fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen får du kräva prisavdrag eller häva köpet. (37 §)Prisavdraget framgår av 38 §.

Hävning får enl. 39 § endast ske om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Det kan vara svår att visa.

Lycka till!

Med vänlig hälsning
Peter Ahlström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (920)
2021-12-01 Vilken ångerrätt gäller vid köp av telefonförsäljare?
2021-11-30 Samtycke vid digitalt presentkort
2021-10-31 Rätt till öppet köp?
2021-10-30 Vad kan man göra om säljaren är i dröjsmål med varans avlämnande?

Alla besvarade frågor (97708)