FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt07/04/2007

Förlängning och överlåtelse av bostadsarrende

Hej! Min 88åriga mor har en sommarstuga på arrenderad mark. Hon orkar inte åka dit längre. Arrendet går ut 2015. Vad händer om markägaren inte vill förlänga eller om vi vill sälja stugan. Kan han neka att godkänna köparen?

Lawline svarar

Frågan rör bostadsarrende vilket regleras i jordabalkens (JB) sjunde, åttonde och tionde kapitel. Jordabalken hittar du http://www.lagen.nu/1970:994. Till att börja med kan det behöva klargöras att arrendatorn, vilket jag förutsätter är din mor, inte får sätta någon annan i sitt ställe som huvudregel. Det betyder att arrenderätten är personlig och inte kan överlåtas på vare sig dig eller någon annan utan samtycke från jordägaren. Vid en eventuell bodelning kan arrenderätten övergå på dig men bara om jordägaren ”skäligen kan nöjas” med dig. Består arrendevillkoren och har du någon form av anknytning till arrendestället bör i regel arrendatorn skäligen kunna nöjas med dig som arrendator. Se JB 10:7. När det kommer till själva stugan är den så kallad lös egendom. Det innebär att ni kan sälja stugan, men inte marken den står på. Stugan får helt enkelt fraktas bort. När det kommer till frågan om arrendets förlängning har arrendatorn enligtJB 10:5 rätt till förlängning av arrendeavtalet om inte vissa kvalificerade uppsägningsgrunder är för handen. Huvudregeln är alltså rätt till förlängning. Detta är dock som ovan antytts en rätt som rent krasst tillkommer den som är rättmättig arrendator. Om förlängning inte blir aktuellt skall jordägaren erbjudas att lösa sommarstugan enligt JB 8:21 1 st.. Först om jordägaren inte vill lösa den får ni bortföra sommarstugan för att på så sätt istället tillgodogöra er den.
Rasmus FahlénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?