FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt22/03/2007

Dödning av skuldebrev

Om skuldebrev har förkommit och ansökan ingivits till tingsrätt om dödande av skuldebrev; är gäldenären fortfarande betalningsskyldig?

Lawline svarar

Hej! För att kunna kräva betalning för ett löpande skuldebrev krävs uppvisande av skuldebrevet (13 § skuldebrevslagen). Kan det dock antas att skuldebrevet har förstörts eller kommit bort kan det dödas på begäran av den som förlorat handlingen, dvs borgenären (1 § lag om dödande av förkommen handling, DL). Den skriftliga ansökan skall ges in till tingsrätten i den ort förpliktelsen skall fullgöras (2 § DL). Enligt 3 § DL skall vid ansökningen ”fogas avskrift av handlingen eller sådan uppgift om dess innehåll, som är nödig för dess säkra igenkännande”, dvs sökanden måste på något sätt visa att skuldebrevet existerat. Sökanden skall, om det är möjligt, underrätta gäldenären (och eventuell borgensman) om ansökningen om dödningen av skuldebrevet (4 § DL). Har sökanden gjort sannolikt att skuldebrevet förstörts eller kommit bort skall rätten kungöra detta i Post- och Inrikes Tidningar (6 § DL). Syftet med detta dödningsförfarande är att den som har förlorat handlingen ska kunna göra sin rätt gällande utan att visa upp handlingen eller att en ny handling med motsvarande innehåll ska kunna utfärdas och ersätta den gamla. Den handling som dödats förlorar helt sin rättsliga betydelse. Den kan inte bli föremål för godtrosförvärv och kan inte grunda någon rätt om den återfinns. Detta utgör alltså även ett skydd för gäldenären som kan vara säker på att den som kräver honom på betalning är den rätte borgenären. Gäldenärens betalningsskyldighet förändras alltså inte i och med detta dödningssförfarande. Lag om dödande av förkommen handling hittar du http://www.lagen.nu/1927:85 Med vänlig hälsning
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”