FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt18/03/2007

Är avtal som ingås under alkoholpåverkan bindande?

Jag var igår ute och drack med ett par vänner När jag är full så ber en bekant mig skriva på ett dokument för (företag X) så jag går med dem. Är denna underskrift juridiskt gällande? Jag har tidigare sagt nej till att gå med dem.

Lawline svarar

Hej! Att man ingår en avtalsförbindelse under alkoholpåverkan medför i sig inte att avtalet av den anledningen blir utan verkan. Är man berusad och ingår ett avtal har man som utgångspunkt sig själv att skylla. Däremot kan det förhålla sig annorlunda ifall motparten har utnyttjat ditt tillstånd och att agerandet på så sätt medför att avtalet kan ogiltigförklaras med någon av avtalslagens ogiltighetsgrunder i 3 kap. Avtalslagen finner du http://www.lagen.nu/1915:218 . Observera att det ur bevishänseende kan vara svårt att uppfylla rekvisiten för en ogiltighetsförklaring, framförallt då man själv varit berusad och att tillförlitliga vittnen kan saknas osv. Situationen skulle kunna hänföras under svikligt förledande enligt 30 §. Här måste motparten ha agerat med ett uppsåt att vilseleda, vilket kan, som sagt var, vara svårt att bevisa. Situationen kan eventuellt falla in under 33 § som stadgar att ”Rättshandling, som eljest vore att såsom giltig anse, må ej göras gällande, där omständigheterna vid dess tillkomst voro sådana, att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om dem åberopa rättshandlingen, och den, gentemot vilken rättshandlingen företogs, måste antagas hava ägt sådan vetskap”. Observera att i detta fall måste motparten ha haft denna vetskapen om berusningen och vad det innebar när rättshandlingen blev honom kunnig. Svaret är alltså att det inte är självklart att din underskrift inte skulle vara gällande. Är frågan fortfarande tvistig och du vill gå vidare med detta föreslår jag att du tar kontakt med en avtalsjurist som ingående kan utröna samtliga omständigheter vid tillfället. Med vänlig hälsning,
Peter AhlströmRådgivare