FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt27/03/2007

Fråga om uppsägnings-/avbeställningsrätt

Hej! Vi sade upp ett köpavtal muntligt med en leverantör/säljare. Säljaren skickade inga fakturor efter detta och ej heller under ca två års tid efter detta. Nu, 2-3 år efter uppsägning, har säljaren skickat faktura på tjänster efter uppsägningen och hävdar att avtalet inte är uppsagt. Finns det rättsfall eller regler till vår fördel? Vi anser att säljaren uppfattat uppsägningen eftersom betalning ej längre krävdes efter uppsägningen. m v h

Lawline svarar

Hej, I första hand är avtalet avgörande för svaret på er fråga. Har ni avtalat om hur uppsägning skall ske, t.ex. att det kan ske muntligt, och har ni iakttagit dessa regler, synes det i ert fall vara en ren bevisfråga. Säljarens passivitet kan få bevisverkan och talar till er fördel. Att säljaren inte har skickat någon faktura på två-tre år talar, som ni påpekar, för att denne har uppfattat och accepterat uppsägningen. Om avtalet däremot är ”tyst” vad gäller uppsägnings-/avbeställningsrätt, måste man ta till så kallad utfyllning för att avgöra om er uppsägning över huvud taget är giltig. Det innebär att avtalet kompletteras eller ”fylls ut” med dispositiv rätt. Man identifierar helt enkelt för avtalstypen tillämpliga rättsregler. Jag vet dock inte vilken typ av avtal det är fråga om i ert fall. Ni skriver att ”säljaren skickat faktura på tjänster”, men är det fråga om exempelvis immateriella tjänster, arbete på er egendom eller en entreprenad? Det har även betydelse om det är ett kommersiellt förhållande eller ett konsumentförhållande, det vill säga om ni i egenskap av konsument har handlat tjänster från en näringsidkare eller inte. Det är alltså svårt att ge nått precist svar på er fråga, men allmänt gäller en princip inom förmögenhetsrätten som anger att om ett avtal om köp av tjänst har ingåtts på obestämd tid (alltså tills vidare), så har vardera parten rätt att säga upp det när som helst. Stöd för den principen finner man bland annat i 46 § kommissionslagen. Är avtalet däremot ingånget på bestämd tid kan ibland uppsägningsrätt saknas helt, alternativt vara beroende av att man iakttar en viss uppsägningstid. Är det fråga om ett konsumentförhållande, ges konsumenten enligt 42 § konsumenttjänstlagen en relativt långtgående avbeställningsrätt, se http://lagen.nu/1985:716#P42 . Ofta har den part som drabbas av uppsägningen, det vill säga säljaren i ert fall, rätt till ersättning för arbete som måste utföras trots uppsägningen jämte andra kostnader som denne ådras på grund av uppsägningen. Däremot har säljaren inte rätt att få betalt för tjänster som denne fortsätter att utföra trots uppsägningen. Observera dock att om uppsägningen inte är giltig, t.ex. för att den i ert fall enligt avtalet skulle vara skriftlig, eller för att tjänsten i fråga är sådan att uppsägningsrätt inte gäller, har ni gjort er skyldiga till kontraktsbrott och måste förmodligen ersätta säljaren även för efter uppsägningstidpunkten gjorda arbeten. Jag känner inte till något rättsfall som direkt berör den fråga ni ställer. Det finns däremot några rättsfall rörande besläktade frågor. Se t.ex. NJA 2004 s 288 och NJA 2002 s 644. Jag hoppas att ni fått lite mer ”kött på benen”. I mina öron låter det dock som om en advokat skulle behöva kontaktas i det här ärendet, för det fall motparten envisas med att få betalt. Med vänlig hälsning
Markus OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”