FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt04/03/2007

Kommuns förköpsrätt då delägare köps ut ur fastighet.

Hej! Hur går försäljningen till när två delägare köps ut av en tredje? Delägarna har erhållit fastigheten som gåva på 80-talet. Köpet gäller fritidsfastighet på kommunal föreningsmark där kommunen har förköpsrätt. Gäller den i detta fall? Hur fördelas alla omkostnader för köpet? Skall köpeskillingen beräknas sedan omkostnader och skatter betalats? Mycket tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej, Om jag har förstått din fråga rätt så finns det tre ägare till en fastighet (fastighet betyder mark och inte byggnad, jag utgår från att det är mark det handlar om, med eller utan byggnad på). Ägarna har kommit överens om att en av dem ska köpa de andra två ägarnas delar. Beträffande kommunens förköpsrätt så har kommunen förköpsrätt inom hela sitt område, dvs inom hela kommunen. Men vissa kriterier måste vara uppfyllda, främst handlar det om att marken behöver tas i anspråk för bostadsbyggande, bevarande av kulturhistorisk byggnad, eller uppförande av idrottsplats eller liknande. Om du vill kontrollera om den aktuella fastigheten passar in under något av kriterierna, se 1§ Förköpslagen http://www.notisum.se/index2.asp?sTemplate=/template/index.asp&iMenuID=314&iMiddleID=285&iParentMenuID=236&iLanguageID=1&iLaw=.com Kommunen har vidare inte förköpsrätt, även om den skulle passa in under kriterierna i 1§, om fastigheten understiger 3000 kvm och är bebyggd med ett bostadshus (även om det endast används för fritidsändamål) för högst två familjer. Om det skulle vara så att kommunen har förköpsrätt så går kommunen in och har rätt att köpa till samma villkor och pris som den köpare som säljaren kommit överrens med. Därför kan det vara av betydelse att kontrollera om kommunen har förköpsrätt innan en delägare säljer till de andra till ett alltför förmånligt pris. Angående priset får köpare och säljare avtala om vilket pris de vill. Priset måste anges i köpehandlingen. Det är köpehandlingen som sedan ligger till grund för inskrivningen i fastighetsregistret (Jordabalken 20 kap 5§) och även stämpelskatten. Stämpelskatten är 1,5% av fastighetens värde. Värdet beräknas vara det högsta av taxeringsvärdet och köpeskillingen (Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 8-9§§). I förhållande till säljaren svarar köparen för stämpelskatt för förvärvet (Jordabalekn 4 kap 10§). Om säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen träffar överenskommelse om annan köpeskilling än den som anges i köpehandlingen, är den överenskommelsen ogiltig (Jordabalken 4 kap 1§). Jag är osäker på vilka andra omkostnader du åsyftar men som jag nämnt så avtalar parterna om priset och då kan ju dessa kostnader vara inkluderade eller ej. När vinstskatt ska betalas av säljarna får eventuella omkostnader från försäljningen, såväl som förbättringsarbeten, dras av summan som ska beskattas. Detta regleras i Inkomstskattelagens 45e kapitel som du kan kika närmare på http://www.notisum.se/index2.asp?sTemplate=/template/index.asp&iMenuID=314&iMiddleID=285&iParentMenuID=236&iLanguageID=1&iLaw=.com Lycka till! Vänligen,
Mia EjendalRådgivare