FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt28/02/2007

Styrelsens skyldigheter gentemot övriga brf-medlemmar

Hej! Jag bor i en liten bostadsrättsförening och är bekymrad över att styrelsen inte ger relevant information till mig som medlem. Några konkreta frågor: 1. Jag har bett om att få del av budgeten för 2007. Har efter flera månaders krumbukter inte fått ta del av den. Vad har jag för rätt att få del av den? Är Par 5 i bostadsrättslagen om "ekonomisk plan" tillämplig? 2. Föreningen ska hyra ut en affärslokal till ordförandens fru. Jag har inte fått se avtalet. Jag är säker på att hyran är långt under marknadspris. Om jag förstår det rätt är följande tillämpligt: Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (tillämplig på brf): "13 § Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem." Vad tycker ni jag ska göra? 3. Jag skulle fortsättningsvis vilja ta del av styrelseprotokollen. Har jag rätt till det om styrelsen skulle vägra? Tusen tack om jag får svar! Mvh Evald Nalin

Lawline svarar

Hej, Fråga 1. Budgeten som du talar om, dvs hur man har tänkt fördela utgifterna mellan olika utgiftsposter det kommande året är inte detsamma som den ekonomiska plan det talas om i 1 kapitlet 5 § Bostadsrättslagen. Den ekonomiska planen tar sikte på bostadsrättsföreningens begynnelse, dvs dess start som förening. Styrelsens relation till de övriga medlemmarna regleras, precis som du är inne på, inte i bostadsrättslagen utan i lagen om ekonomiska föreningar samt i föreningens egna stadgar. Styrelsen väljs av föreningsstämman om det inte står i stadgarna att vissa styrelseledamöter ska väljas på annat sätt (6 kap 1§ Lag om ek. föreningar). Styrelsen har till uppgift att sköta förvaltningen av bostadsrättsföreningens angelägenheter, däri ingår att upprätta en budget. Styrelsen ska även se till att bokföring och medelsförvaltning kontrolleras (6 kap 6§). Det finns såvitt jag kunnat finna och förstå inget minimikrav på den information som styrelsen skall delge resterande medlemmar. Å andra sidan kan jag inte se att budgeten på något sätt skulle utgöra hemlig information. Det ska understrykas att stadgarna kan utvidga styrelsens skyldigheter inför de övriga medlemmarna. Mitt råd i frågan blir därför främst att läsa stadgarna noga och i andra hand att rösta för en ny styrelse på årsstämman, och då även tala om varför en ny styrelse är önskvärd så att den nya styrelsen vet vilka förväntningar som finns på den. Stämman kan även ändra i stadgarna. Om det istället skulle vara årsredovisningen du åsyftar så ska den delas ut till alla medlemmar vid årsstämman. Fråga 2. Det finns två §§ som blir tillämpliga i lagen om ekonomiska föreningar beträffande uthyrningen av lokalen, nämligen 10§ och som du nämnde 13§. I 10§ regleras jäv, nämligen att en styrelseledamot inte får handlägga frågor rörande avtal mellan föreningen och någon annan där styrelseledamoten har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens. Som styrelseledamot har man alltså lojalitetsplikt att sätta föreningens intressen före sina egna. Det är alltså inte OK att ordföranden handlägger frågan om att hyra ut lokal till hans fru. Jag tycker att du ska uppmärksamma ordföranden och resten av styrelsen på att det är olagligt, förhoppningsvis rättar sig styrelsen och ser till att han får gå ut under beslutsfattandet. 13§ består i den sk generalklausulen, dvs att styrelsen inte får ge någon annan fördel på föreningens bekostnad. Även denna blir tillämplig eftersom föreningen lider nackdel i förlorad hyresinkomst. Denna § gäller alltså även om den jävige ordföranden går ut under beslutsfattandet och övriga styrelsemedlemmar också beslutar om en för låg hyra. Uppmärksamma styrelsen på detta också så vågar de nog inte annat än att sätta en marknadsmässig hyra  Fråga 3. Som jag nämnde tidigare finns det ingen skyldighet för styrelsen att delge den löpande förvaltningen. Vissa saker som diskuteras (och protokollförs) vid styrelsemötena är dessutom hemliga. Du har alltså inte någon legal rätt till styrelseprotokollen. Lycka till! Vänligen,
Mia EjendalRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000