FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt17/02/2007

Ersättning pga avsaknad golvvärme i bostadsrätt?

Köpte bostadsrätt hösten 2006. Säljaren sa, och det skrivna prospektet angav, att badrummet från 1994 var försett med golvärmeslingor. Efter köpet visade det sig att detta inte stämde. Det fanns inte och har aldrig funnits någon golvvärme utan detta var endast en subjektiv upplevelse av säljaren. Kan jag begära ersättning för detta?

Lawline svarar

Hej! Köp av bostadsrätt regleras av köplagen, som du hittar http://lagen.nu/1990:931 .Observera att köplagen är dispositiv vilket innebär att har annat avtalats gäller det istället för lagens bestämmelser. Enligt 17 § skall varan (bostadsrätten) stämma överens med avtalet, dvs. de egenskaper om lägenheten ni kom överens om vid köpet. Bostadsrätten kan även vara behäftad med fel om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Detta framgår av 18 § och gäller även om någon annan än säljaren, för säljarens räkning, har lämnat uppgifterna. Däremot skall varan inte anses som felaktig om säljaren varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna. I 20 § stadgas att köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Har du som köpare före köpet faktiskt undersökt lägenheten får du inte såsom fel åberopa vad du borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot god tro och heder. Om du gjorde en undersökning av badrummet kan det anses ha varit rimligt att du skulle sett att golvvärme saknades, om man ex. hänvisar till strömbrytaren och reglage som ofta finns synligt i badrummet. Detta är dock en bedömning som i slutändan hamnar hos en domstol, men är värd att notera. De påföljder du kan göra gällande hittar du i 30 §. Observera att du enligt 32 § inom skälig tid måste reklamera felet för att kunna åberopa att varan är felaktig! Detta innebär i princip att du ska göra det så snart du upptäckt felet. Enligt 34 § har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad om avhjälpande kan ske utan skälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Detta kan bli svårt då installation av golvvärme torde vara en relativt omfattande åtgärd. Av 36 § följer att säljaren har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet även om du själv inte åberopar det. Om avhjälpande inte kommer i fråga får du kräva prisavdrag enligt 37 §. Prisavdraget skall beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick. Det rimliga i ditt fall blir således, om köpet har utförts såsom redovisats ovan, att kräva prisavdrag för att golvvärme inte funnits vid köpet. Med Vänlig Hälsning,
Peter AhlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000