FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt17/02/2007

Skadeståndsskyldighet för barn

om ett barn på 6 år skadar ett annat barn genom en olyckshändelse på ett dagis , vem är då skadeståndsskyldig??

Lawline svarar

Hej! För att någon skall bli skyldig att utge skadestånd krävs att vederbörande förfarit oaktsamt eller vårdslöst. (2:1 Skadeståndslagen, se http://www.lagen.nu/1972:207) Detta gäller självfallet barn. Rena olyckshändelser, dvs där ingen kan ses som oaktsam eller vårdslös, omfattas således inte. Gällande barn finns en specialbestämmelse i 2 kap. 4 § Skadeståndslagen. Personer under 18 år skall ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Rörande paragrafens tillämpning i praxis kan nämnas NJA 1976 s. 121 (skadeståndsansvar för 15-årig yngling med anledning av misshandel), NJA 1976 s. 458 (skadestånd för 9-åring då 6-åring skadats av korkpistol, tillhörig 9-åringen), NJA 1977 s. 186 (ej ansvar för 3-åring) Generellt sett kan sägas att orsakande av skada vid lek har bedömts jämförelsevis milt, även om leken varit ganska farlig. Föräldrar har inget ansvar för sina barns vållande. Däremot har föräldrar ett självständigt ansvar för oaktsam underlåtenhet att utöva uppsikt över barnet. (se t.ex. NJA 1954 s.450 där en moder till en femårig flicka som lät dottern klippa bilder med en nagelsax ur en tidning, blev skadeståndsskyldig när dottern skadade en jämnårig lekkamrat.) Hoppas min ganska svepande redogörelse gav dig någon klarhet över rättsläget. Om du vill ha ett mer konkret svar är du välkommen att återkomma med en mer preciserad fråga. Med vänliga hälsningar
Daniel WaermeRådgivare
Hittade du inte det du sökte?