FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt11/02/2007

Försäkringsförmedlares ansvar

vilket ansvar har en försäkringsförmedlare gentemot tredje man? ( antagligen försäkringsbolaget)

Lawline svarar

Hej! Avtalstypen kallas immateriell tjänst, vilket innebär att uppdraget inte är knutet till ett fysiskt föremål. I korthet kan följande sägas: Uppdragstagaren har en skyldighet att utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och med iakttagande av god försäkringsmäklarsed, se 13 § lag (1989:508) om försäkringsmäklare http://lagen.nu/1989:508. Just kravet på omsorgsfullhet är riktat mot försäkringsbolaget som uppdragsgivare såväl som själva kunden. En betydande avvikelse från förväntad standard på uppdragets utförande anses även vara en avvikelse från kravet på omsorgsfullhet. Enligt samma lags 14 § är försäkringsmäklaren skadeståndsskyldig om denne uppsåtligen eller oaktsamt åsidosätter de krav som åligger denne enligt 13 §. Om något annat än ovanstående är avtalat mellan försäkringsbolaget och försäkringsmäklaren så gäller det istället för ovan nämnda paragrafer, 2 § nämnda lag. Det är inte orimligt att professionella aktörer frångår lagstiftningen genom avtal varför det är vanskligt att generellt besvara frågan med ovanstående stycke. Ansvaret kan helt enkelt variera från fall till fall. Det ovan redovisade är dock lagmodellen. Med vänlig hälsning,
Rasmus FahlénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”