FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt20/01/2007

Skyldighet att till motpart utge skriftliga bevis?

Stämmer det att en part är skyldig att lämna ut kopior på alla handlingar de vill åberopa vid en ev. rättegång till motparten?

Lawline svarar

Hej! Processen i domstol regleras i rättegångsbalken, RB, se http://lagen.nu/1942:740 . Det finns två huvudtyper av mål i allmän domstol. Den första är brottmålen där en tilltalad är misstänkt för brott och motparten är åklagare. Den andra typen är tvistemål där två parter, käranden och svaranden, tvistar om en fråga. Det kan vara fråga t.ex. om ett avtal mellan parterna är giltigt eller om den ena parten är skyldig att betala skadestånd till den andre. Jag utgår från att den aktuella frågan gäller ett tvistemål. Det stämmer att det i samband med rättegång finns en rättighet för en part att ta del av de skriftliga bevis som motparten åberopar. Processen börjar med att någon lämnar en stämningsansökan och den som blir stämd får avge ett svaromål. Redan i dessa handlingar ska parterna ange vilka bevis de avser att åberopa och vad de vill styrka med varje bevis. Därefter kallar domstolen till förberedelse av målet. Under denna ska klaras ut bl.a. parternas ståndpunkter och vilka bevis de avser att åberopa. Parterna ska då framlägga alla sina skriftliga bevis. Misstänker en part att motparten ej lagt fram alla sina bevis kan parten inför rätten begära detta och motparten blir då skyldig att uppge vilka andra skriftliga bevis denne har. Antag emmellertid att motparten ändå lägger fram ett nytt skriftlige bevis vid den huvudförhandling som sedan följer. Även om en part inte skulle ha angett alla sina skriftliga bevis under förberedelsen kan rätten "strunta i" att beakta ett bevis som en part inte åberopat tidigare om det kan antas att denna genom detta förfarande försäker överrumpla motparten. Det finns även en viss möjlighet att ålägga motparten en skyldighet att utge handlingar om det kan antas att dessa har betydelse som bevis. Detta förfarande kallas edition men gäller inte skriftligt meddelande mellan part och närstående till denne. Inte heller kan minnesanteckning som är avsedd endast för personligt bruk omfattas av skyldigheten. Slutligen kan rätten vid överläggningen till dom endast beakta en handling som behandlats under huvudförhandlingen och som båda parterna fått ta del av. Vänligen,
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?