FrågaKÖPRÄTTÖvrigt10/01/2007

Säljarens dröjsmål - hävning och skadestånd

Hej, är näringsidkare och kör bud. Beställde bil i juni lovad att dyka upp i sep, har forfarande inte dykt upp. I nov har min gamla bil kostat mig 46000 i reparationer, har jag rätt till ersättning? Fråga 2: började prata om att häva köp men sa inte rakt ut att de skulle avbeställa den, det har dom nu gjort, kan de göra så?

Lawline svarar

Köplagen är tillämplig mellan näringsidkare, se http://lagen.nu/1990:931. Vilka rättigheter köparen har när det föreligger dröjsmål med varans avlämnande hittar du i 22§. Köparen får håll fast vid köpet och kräva fullgörelse, 23§. Denna rätt förlorar köparen dock om han väntar orimligt länge med att framställa kravet. Säljaren är inte skyldig att fullgöra köpet om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna, eller om fullgörelsen skulle kräva uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet. Annars har säljaren endast rätt att häva köpet om det föreligger kontraktsbrott från köparens sida, till exempel om köparen inte betalar. Så verkar det ju inte vara i ditt fall, utan troligen beror hävningen på ett missförstånd. Säljaren har alltså ingen rätt att häva köpet på eget initiativ, men ord kommer antagligen stå mot ord om huruvida du hävt köpet eller inte. Oavsett om köpet hävts nu eller inte så föreligger ett dröjsmål. Du har rätt till ersättning för den skada du lider genom säljarens dröjsmål, såvida inte säljaren kan visa att dröjsmålet ligger utanför hans kontroll. Se 27§ och 67§ Köplagen. Det görs skillnad mellan direkt och indirekt förlust. Indirekt förlust ersätts bara om säljaren varit försumlig, vårdslös. De direkta utgifter som kan bli aktuella att ersätta måste ha klart samband med dröjsmålet. Eftersom du är beroende av en fungerande bil i din verksamhet, borde du ha rätt till ersättning för någon slags ersättningsbil eller reparationskostnad, men om du kan få erstättning för hela reparationskostnaden på 46 000 är svårt att avgöra. Utgifterna ska så att säga vara nödvändiga, det är alltså möjligt att man skulle kunna hävda att du skulle klarat dig med ett billigare alternativ. Den skadelidande parten måste själv försöka begränsa sin skada. Den skadeståndsskyldige, säljaren i det här fallet, måste också kunna ha möjlighet att förutse skadans uppkomst och omfattning, annars kan skadeståndet jämkas. Tänk på att om du vill kräva skadestånd måste du meddela säljaren detta så snart som möjligt för att rätten inte skall gå förlorad. Lycka till!
Miranda BergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?