FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt07/01/2007

Produktinformation på engelska

Jag undrar om det är lagligt att sälja produkter i förpackningar utan att ha en produktbeskrivning på konsumentens modersmål? Är det t ex lagligt att sälja markeringspennor som är förpackade i UK och har produktnamn och beskrivning bara på engelska?

Lawline svarar

Den reglering som finns angående marknadsföringen av varor i Sverige finns i första hand i Marknadsföringslagen (MFL), se http://lagen.nu/1995:450 . I 4 § sägs att vid marknadsföringen skall näringsidkaren lämna sådan information som är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt. Syftet bakom denna reglering är att sådan information som anses ha särskild betydelse från konsumentsynpunkt ska lämnas vid en lämplig tidpunkt och i ändamålsenlig form. Detta ger inga klara svar för den undrande vid en första anblick. Den som ytterst har att ta ställning till vad som anses ha ”särskild betydelse” och vad som anses vara ”ändamålsenlig form” är Marknadsdomstolen. Viss hjälp och vägledning kan fås hos Konsumentverket. Marknadsdomstolen har i praxis fått göra samlade bedömningar av hur starkt behov konsumenterna har av informationen i fråga samt hur omfattande informationen bör vara för att tillgodose behovet. När det gäller produktinformation i allmänhet finns ingen direkt lagregel i MFL som förbjuder att produktinformation ges på engelska, utan en bedömning får göras utifrån det enskilda fallet. Det bör poängteras att det i vissa fall finns särregleringar som direkt styr marknadsföringen av viss typ av produkter, t.ex. kosmetika och livsmedel. Vad det gäller marknadsföring av markeringspennor torde sådan specialreglering inte finnas. Produktinformation avser beskrivning av varans innehåll, beskaffenhet och egenskaper men också lämplig användning, förvaring och skötsel. Här kan resoneras hur pass omfattande produktinformation som är nödvändig konsumenten och om engelska kan vara godtagbart när produkten marknadsförs i Sverige. Viss beaktande kan göras till den omsättningskrets som pennorna riktas till och hur pass förståeligt engelskan anses vara. Rör det sig om säkerhetsinformation är utgångspunkten att informationen alltid skall ges på svenska. Beroende på vad det är för typ av märkningspennor och innehållet i dessa kan de utgöra sk. kemiska produkter enligt 14kap. Miljöbalken. I 8 § föreskrivs att den som tillverkar, till Sverige för in eller på marknaden släpper ut en kemisk produkt, skall genom märkning eller på annat sätt lämna de uppgifter som behövs till skydd för människors hälsa eller miljön. Detta betyder att i sådant fall får informationen inte vara på engelska! Som ett annat exempel kan nämnas att Konsumentverket i en fråga har ansett att skötselråd i ett klädesplagg på engelska inte varit godtagbart utan skall ges på svenska eller nordiskt språk så att alla kan förstå, se http://www.fragorsvar.konsumentverket.se/publik/showQ.asp?id=256 . Det finns således inte något direkt svar på om produktinformation på engelska strider mot MFL. Det man kan göra är att vända sig till Konsumentverket som ger vägledning och upplysning om detta. Med vänlig hälsning,
Peter AhlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”