FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen27/04/2013

Fel i vara

Vilka paragrafer man ska hänvisa till när man upptäcker att varor som är avsedda till användnig på hög effekt är felaktiga och att de inte uppfyller dessa krav .Instruktionsmanualen säger att verktygen inte får köras på full effekt längre en åtta timmar. Man ska hänvisa till till paragrafer i köplagen att man har rätt! Vilka är dessa paragrafer? Sen ska man bestrida de?!

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

I mitt svar utgår jag ifrån att du är en konsument vilket gör konsumentköplagen https://lagen.nu/1990:932 tillämplig. Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument, 1 § https://lagen.nu/1990:932#P1S1. Enligt 16 § 1 st https://lagen.nu/1990:932#P16S1 ska en vara i fråga om art, mängt, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Det råder alltså som huvudregel avtalsfrihet när det gäller vilken beskaffenhet en vara ska ha. Om inte annat följer av avtalet ska enligt 16 § 2 st varan vara ägnad för vilka varor av samma slag i allmänhet används, vara ägnad för de särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att varan skulle användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål. Vidare ska varan stämma överens med den beskrivning som säljaren lämnat och ha de egenskaper som säljaren hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell. 16 § 2 st inleds med texten "om inte annat följer av avtalet". Med detta menas att det som sägs i andra stycket ska användas först sedan man genom att tolka avtalet uttömt möjligheten att fastställa hur varan ska vara beskaffad. Enligt 16 § 3 st ska en vara anses felaktig om den avviker från vad som sagts i första eller andra stycket.

I ditt fall låter det som att varan går att använda för de ändamål för vilka varor av samma slag används. Däremot låter det som att du vid köpet av varan hade för avsikt att använda denna för ett särskilt ändamål. Bestämmelsen i 16 § 2 st 2 p. är tillämplig i de fall då konsumenten redogjort för vad varan ska användas till och sedan överlämnat till säljaren att närmare välja ut den lämpligaste varan för ändamålet. För att varan ska anses felaktig enligt denna punkt krävs för det första att konsumenten haft ett särskilt ändamål med köpet, vilket det låter som att du haft. För det andra krävs att säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål. För att varan ska anses felaktig måste alltså säljaren ha insett detta ändamål, det ska inte finnas någon rimlig anledning att anta att säljaren kunde ha undgått att inse vad konsumenten avsåg att använda varan till. Enligt 19 § https://lagen.nu/1990:932#P19S1 föreligger fel även om varan inte stämmer överens med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren lämnat vid marknadsföring av varan eller annars före köpet. För att uppgifterna ska kunna grunda ansvar torde det krävas att de lämnats på sådant sätt att de kan sättas i samband med köpet. Enligt denna bestämmelse föreligger således fel i varan om denna inte stämmer överens med de uppgifter säljaren lämnat om varan och dessa uppgifter har inverkat på köpet.

För att kunna åberopa att en vara är felaktig måste köparen enligt 23 § https://lagen.nu/1990:932#P23S1 lämna säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han/hon märkt felet, dvs. reklamera varan. Meddelande som lämnats inom två månader efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Enligt 23 § 3 st måste köpare reklamera inom tre år från det att köparen tagit emot varan, annars förlorar han/hon rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Är en vara att se som felaktig enligt 16 eller 19 §§ får köparen enligt 22 § https://lagen.nu/1990:932#P22S1 kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, 26-29 §§. 

Hoppas att detta var till någon hjälp.

Vänligen,

Emelie PiironenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?