FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt23/03/2013

Underlåtenhet att infinna sig vid förberedelsen i tvistemål

Jag sålde för ett tag sedan min gamla bil till en privatperson. Köparen anser att bilen är i betydligt sämre skick än vad jag sagt och lovat. Jag är äntligen lättad över att ha blivit av med bilen och kan inte alls förstå köparens klagomål. Köparen lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten med yrkande om att jag ska förpliktigas betala 30 000 kr som prisavdrag på grund av fel i den köpta bilen. Efter några månader får jag och köparen en kallelse till ett muntligt förberedelsesammanträde i tingsrätten. Det visar sig att detta sammanfaller med en längre semesterresa som köparen ska genomföra i Afrika. Mot bakgrund av att hon skickat in så mycket bevisning om bilens fel och att vi redan innan förhandlingen har haft möjlighet att skriftligen bemöta varandras påståenden anser hon att saken är solkar och därför måste ju tingsrätten beakta detta och ta tillvara hennes rätt vid förberedelsesammanträdet. Hon överväger därför att utebli från mötet i tingsrätten. Är detta en bra idé? Vilka risker tar hon om hon uteblir från det muntliga förberedelsesammanträdet? Vad säger lagen om detta?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Formella regler om rättegångar finns i Rättegångsbalken (RB), se https://lagen.nu/1942:740.

I dispositiva tvistemål är båda parter skyldiga att inställa sig till såväl förberedelsen som huvudförhandlingen. En part behöver dock inte infinna sig personligen utan det räcker att partens ombud infinner sig i rätten för att han ska anses ha inställt sig. Om en part inte inställer sig så riskerar han att förlora målet genom en så kallad tredskodom. För att det ska bli aktuellt med tredskodom så måste motparten yrka på en sådan dom och dessutom så måste parten ha förelagts av domstolen att inställa sig till rätten vid påföljd att tredskodom annars kan komma att meddelas (RB 44 kap 2§ Jfr RB 42 kap 12§). När det är den som stämt in till rätten (käranden) som uteblir så ska tredskodom inte heller meddelas om målet är uppenbart grundat (RB 44 kap 8§). Om det inte finns förutsättningar för en tredskodom så ska målet istället avskrivas (RB 44 kap 2 och 4 §§). Avskrivning innebär att domstolen tar ett slutligt beslut och skiljer sig från målet. Det kan dock tas upp igen för en ny prövning vid en senare stämning till skillnad från om målet istället hade ogillats.

I vissa fall så kan en part vara skyldig att infinna sig personligen till en förberedelsehandling om hans närvaro kan antas främja syftet med sammanträdet (RB 11 kap 5§). Om parten i dessa fall inte infinner sig kan han bli tvungen att betala vite om han har förelagts vite i kallelsen. Om partens närvaro inte bara kan antas främja syftet med sammanträdet utan han också ska höras i bevissyfte så kan istället tredskodom meddelas om han förelagts att infinna sig personligen vid sammanträdet vid påföljd att tredskodom annars kan komma att meddelas (RB 42 kap 12§ och 44 kap 2§).

Påföljd för utevaro eller underlåtenhet att infinna sig i rätten ska inte meddelas om parten hade så kallat laga förfall. Typexemplet på laga förfall är att parten varit sjuk (RB 32 kap 6 och 8§§). Jag har svårt att se att rätten skulle godta en planerad semesterresa som laga förfall.

Din motpart riskerar alltså att förlora hela målet om hon inte bryr sig om att åtminstone inställa sig genom ett ombud. Om hon inställer sig men inte infinner sig personligen så kan hon, om hon är skyldig att infinna sig personligen, eventuellt bli tvungen att betala vite eller till och med förlora målet beroende på vad hon förelagts i sin kallelse. Generellt är det alltså inte någon särskilt bra idé att inte dyka upp på domstolssammanträden där man själv är part.

Med vänliga hälsningar


Pierre OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”