NL09 vs. Köplagen - säljarens ansvar när köparen häver avtalet

Vad är det för skillnad mellan standardavtalet NL09 och köplagen beträffande säljarens ansvar för dröjsmål om köparen vill häva avtalet? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller NL09 framgår att om förseningen är så lång att köparen blivit berättigad till maximalt vite enligt punkt 13 (vilket är 10 % av det avtalade priset), och produkten ännu inte levererats, får köparen skriftligen kräva leverans inom en sista skälig frist som inte får vara kortare än en vecka. Levererar inte säljaren inom fristen, och detta inte beror på någon omständighet som köparen bär ansvaret för, får köparen genom skriftligt meddelande till säljaren häva avtalet i vad avser den del av produkten som inte kan tas i bruk till följd av förseningen. Köparen får dessutom häva avtalet genom skriftligt meddelande till säljaren om det står klart att det kommer att inträffa en försening som enligt reglerna i punkt 13 skulle ge köparen rätt till maximalt vite. Detta är de enda omständigheter som berättigar att köparen häver avtalet. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Vad gäller Köplagen stadgas istället att köparen får häva avtalet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta, se 25 § Köplagen. Rör det sig om en specialbeställd vara som säljaren ”inte utan väsentlig förlust” kan tillgodogöra sig och på så sätt fullfölja avtalet, får köparen häva köpet på grund av säljarens dröjsmål endast om hans syfte med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet, se 26 § Köplagen.

Enligt NL09 kan alltså säljaren bli ansvarig att betala vite om 10 % av avtalspriset.

Enligt Köplagen har köparen rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Det är svårt att säga vilket fall som generar mest ersättning. Men som framgår är det endast NL09 som stipulerar en bestämd procentsats. Som framgår skiljer sig även regelverken åt vad gäller när köparen i första skedet ens har rätt att häva avtalet.

Här följer en länk till Köplagen: https://lagen.nu/1990:931


Hoppas mitt svar är till hjälp!

Vänligen,

Emelie Fyhrqvist


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Rättsverkningar vid avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000