Kreditupplysningsföretag, rättelse, och sekretessbelagda uppgifter

FRÅGA
Hej, Jag har en vän som har fått betalningsanmärkning hos Kronofogden pga en obetald faktura på trängselskatt (Den är nu betald) Bakgrunden är följande: Fakturan hade ett förfallodatum på 2011-11-30. När han fick kännedom om fakturans existens ringde han den 2:a december 2011 till transportstyrelsen och meddelade personligen per telefon att han omgående skulle betala fakturan, vilket han också gjorde direkt efter samtalet. Han frågade också under samtalet om han skulle behöva betala någon påminnelseavgift, vilket de svarade nej på. Tyvärr hade han inte skrivit ner eller hade något minne av namnet på den handläggaren han då talade med. Betalningen på fakturan registrerades hos transportstyrelsen den 6:e december 2011. Efter samtalet kontaktade han kronofogden omgående och frågade om ärendet från transportstyrelsen och om det fanns något han skulle behöva betala. Detta då han inte fått några som helst delgivningar eller andra besked om att det fanns något som helst ärende hos kronofogden. Anledningen till att han inte betalat fakturan i tid var att det varit mycket problem med postutdelningen i det området han bor i. Han har annars god ekonomi så det finns inget skäl för honom att inte betala fakturan. Min fråga är : 1. kan detta ärende på något sätt leda till en anmärkning hos kronofogden? 2. Kan kronofogden utfärda en betalningsanmärkning utan att delgiva den enskilde om förslag till beslutet eller att ge den enskilde tillfälle att yttra sig innan ett sådant beslut fattas? 3. Finns någon möjlighet för honom att få bort anmärkningen genom att begära rättelse av registeruppgifter? 4. Finns något bra rättsfall som ni känner till som just handlar om liknande situationer? Jättetacksam för svar!
SVAR

Hej, och tack för att du kontaktar Law-Line med dina frågor!

Fråga 1.

Vad det angår skulder som man har dragit på sig till stateller kommun gäller att dessa kan kronofogdemyndigheten driva in utan någonrättslig prövning. Det går alltså till så att myndigheten som man har en skuldtill skickar över den obetalda fordran till kronofogdemyndigheten som sedan fåri uppdrag att driva in den. Detta indrivningsförfarande skiljer sig från detförfarandet då det är en privatperson, eller ett företag som med hjälp avkronofogden vill driva in en skuld, eftersom personen som krävs inte harmöjlighet att bestrida kravet på samma sätt. Processen regleras i Lag (1993:891) om indrivning av statligafordringar m.m., Indrivningsförordning (1993:1229), samt i Utsökningsbalken(1981:774).

Detta betyder alltså att så fort ett ärende kommit in tillkronofogden hänvisad av stat, eller kommun, kan indrivningsprocessenregistreras och således utgöra en grund för kreditupplysningsföretag attregistrera en betalningsanmärkning under ditt namn. Det är viktigt att komma ihågatt det inte är kronofogden som sköter betalningsanmärkningar, utan det ärsjälvständiga kreditupplysningsföretag som inhämtar upplysningar frånkronofogden.

I 34 kap Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) finnsdock bestämmelser som sekretessbelägger handlingar om dylikaindrivningsprocesser under förutsättning:

  • Att någon tidigare skuld inte registrerats de senaste två åren.
  • Att du har betalat skuldbeloppet, inklusive ränta, eventuell dröjsmålsavgift och grundavgift, alternativt att målet har återkallats av fordringsägaren.
  • Att du inte får någon ny skuld under de följande två åren efter det att en skuld sekretessbelagts.

Om dessa krav är uppfyllda är handlingen om indrivningensekretessbelagd. Detta betyder att ett kreditupplysningsföretag inte får publicerainformation om en dylik process varför de inte kan registrera någonbetalningsanmärkning. Så kan mycket väl vara fallet just i denna situationen, och i sådana fall har du faktiskt inte någon betalningsanmärkning, eftersom kreditupplysningsföretaget inte får publicera sekretessbelagd information.

Fråga 2

Som sagt – kronofogdemyndigheten utfärdar intebetalningsanmärkningar utan hanterar indrivningsprocessen till fordringsägaresom har en utstående skuld de inte fått betald. Det är istället privatägdakreditupplysningsföretag som sköter detta, och de skapar sina register medhjälp av information de hämtar från kronofogdemyndighetens verksamhet.

Fråga 3

Det finns möjlighet att rätta beslut som tagits avkronofogdemyndigheten, och för att begära en sådan rättning tar man kontakt medmyndigheten och förklarar vad som har hänt, och vari felet ligger. Om uppgiftensedan rättas och tas bort ur kronofogdens register, försvinner även uppgiftenfrån kreditupplysningsföretagens register, och därmed ocksåbetalningsanmärkningen.


Fråga 4

Det torde inte finnas något behov av att klargöra rättslägetgenom ett rättsfall i denna situation, eftersom omständigheterna och deraseffekter finns preciserade i lagtext.

Jag rekommenderar ett besöktill kronofogdens hemsida (http://www.kronofogden.se/), eftersom de har lättillgängliginformation om hur just denna typ av ärenden hanteras.
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Betalningsanmärkning (48)
2021-05-26 När uppkommer en betalningsanmärkning?
2021-04-24 Vad kan jag göra åt en betalningsanmärkning?
2020-12-27 När försvinner en betalningsanmärkning vid skuldsanering?
2020-11-26 Ej betalat underhållsstöd i tid, blir det automatiskt en betalningsanmärkning?

Alla besvarade frågor (97693)