Anbud och accept

2013-01-28 i Anbud och accept
FRÅGA
Utbildningsföretaget X har fått ett skriftligt anbud från reklambyrån Y på produktion av deras årsredovisning. Anbudet är daterat 3 mars 2012. Y har i offerten angivit att de åtar sig att utföra uppdraget mot en ersättning om 120 000 kr exklusive moms. I anbudet framgår det som en viktig förutsättning att Y endast överlåter upphovsrätten för ett begränsat nyttjande. X får inte nyttja alstret för annat än avtalat ändamål och de får heller inte på något sätt bryta skicket eller ändra på de skapade alstret – dvs förfoganderätten för upphovsrätten är begränsad. Y har i anbudet sagt att man önskar svar inom 8 dagar. På morgonen 11 mars 2012 svarar X per e-post att de accepterar anbudet men under förutsättning att de får fri förfoganderätt över de skapade alstret. har accepten kommit i rätt tid? har den angivits i korrekt form, dvs med e post? är någon av parterna bunden av sitt meddelande, föreligger det ett avtal?
SVAR

Hej,

Enligt 1 § avtalslagen (AvtL) är anbud och svar på anbud bindande, vilket i detta fall innebär att Y var bundet av sitt anbud under den tidsfrist som angavs däri. Detta innebär att om motparten (X) hade accepterat anbudet så skulle ett avtal uppkommit mellan parterna.

För att motparten ska anses ha accepterat anbudet krävs att acceptens innehåll överensstämmer med anbudet. I detta fall stämde acceptens innehåll inte överens med anbudet eftersom X angav nya villkor i meddelandet från den 11 mars. X lämnade alltså vad som brukar kallas för en "oren accept". Enligt 6 § AvtL anses en oren accept som ett avslag i förening med ett nytt anbud. Något avtal uppstod därför inte mellan parterna, dock anses X ha lämnat ett nytt (bindande) anbud som Y kan välja att acceptera eller avslå.

Avseende tidsfristen i brevet från den 3 mars anges i 2 § AvtL att tiden räknas från den dag brevet är daterat, vilket innebär att denna dag inte räknas med. Då utgångspunkten var den 3 mars skulle svaret kommit Y tillhanda senast den 11 mars (3+8). Hade svaret utgjort en ren accept skulle det alltså ha kommit i rätt tid.

En accept som lämnas via e-post är i regel tillräckligt för att ett avtal ska anses föreligga. Vissa typer av avtal anses särskilt viktiga och måste därför ingås skriftligen, t.ex. avtal om köp av fast egendom (4 kap. 1 § jordabalken) eller äktenskapsförord (7 kap. 3 § 2 st. äktenskapsbalken). I det aktuella fallet hade dock ett e-postmeddelande varit tillräckligt.

Avtalslagen: här

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (353)
2022-01-19 Meddelanderisken vid reklamation vid sen accept
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?

Alla besvarade frågor (98707)