Underhåll av jordbruksarrende

2013-01-26 i Arrende
FRÅGA
Jordbruksarrende. Vem är skyldig att stå för kostnaden för att laga en bro till arrendestället? Jordägaren eller arrendatorn? Har någon rätt att stänga av bron om den anses farlig? Har det någon betydelse vem som skadat/miss-skött underhållet? Vad gäller om person eller maskin skadas p.g.a en dålig bro? Tacksam för svar!
SVAR

Hej, tack för din fråga. 

Jordbruksarrende regleras i Jordabalkens 9 kap. vilket du finner här; här. Av 15 § framgår att det är arrendatorn som är skyldig att vårda och underhålla arrendestället.  Om arrendatorn inte gör vad som åligger denne och detta resulterar i försämring av marken har jordägaren rätt till ersättning vid avräkning enligt 23 § samma lag. 

Beträffande skadoaspekten  är detta svårt att svara på med den information du lämnat. Det jag kan säga är att det beror på avtalet. Det blir även skillnad om det är kommun som arrenderar ut. I de fallet kan det fortfarande finnas ett ansvar för kommunen. Sammantaget går det inte med säkerhet att svara på med den info du givit.

För svar på frågan om att stänga av bron, finns det korrektiv mot försumlig arrendator. Av 32 § JB framgår att jordägaren omedelbart kan återtaga stället. Det krävs ganska långtgående misskötsel för att denna paragraf skall kunna tillämpas och är således troligtvis inte aktuell i detta fall. 

Lycka till

Jacob Sandelin 

jacob sandelin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (193)
2020-09-21 Får jag renovera brygga på bostadsarrende?
2020-09-07 Hur länge gäller ett bostadsarrende? Och tillfaller arrendatorns egendom automatiskt fastighetsägaren vid avtalstidens utgång?
2020-09-04 Sälja hus på ofri grund
2020-08-28 Övertagande av äganderätt till byggnader på arrenderad mark

Alla besvarade frågor (84316)