FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt20/12/2012

Skadeståndsansvar för barn

Hej, Jag har en situation där min sons kompis (12 år) avsiktligen hoppat på min bärbara dator så den blivit totalkvaddad och är ej alls brukbar längre. Men pojkens föräldrar vägrar att betala alls för skadan då de anser att det var mitt ansvar då pojken var hemma hos oss. Datorn kostade 11 000 sek och var mindre än 2 år gammal, en sådan skada täcks heller inte av försäkringen, vad kan man göra för att få dem att betala skadestånd?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga till Lawline! Reglering kring frågor om skadestånd återfinns i Skadeståndslag (1972:207) (SkL) se https://lagen.nu/1972:207. För sakskada se 2 kap 1-3 §§ SkL. Enligt 2 kap. 4 § SkL ska den som inte ännnu fyllt 18 år ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och övriga ekonomiska förhållanden. Termen vållar innefattar både uppsåtligt handlande och oaktsamhet. Paragrafen används i huvudsak när skadan är orsakad av ungdomar i övre tonåren. Det finns dock inte någon bestämd nedre åldersgräns under vilken ansvarighet skulle vara utesluten (HD har i rättsfallet NJA 1977 s. 186 angående skada under lek orsakad av en 3-åring, ansett att barnet inte varit ”vållande”.) I det här fallet är barnet 12 år och det är osäkert om barnet kan vara skadeståndsskyldig till datorn i det här fallet. Barnet är bara 12 år och möjligheterna för barnet att ersätta skada torde vara ytterst begränsade. I det här fallet hade jag rått dig att ha en dialog med föräldrarna istället. Om förälders ansvar för sina barn, se Föräldrabalk (1949:381) (FB) 6 kap. 2 § se https://lagen.nu/1949:381. För skadeståndsansvar för annans vållande och i det här fallet ansvar för barn se 3 kap. 5 § SkL. En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta (1) personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott och (2) skada på grund av att barnet kränker någon annan enligt 2 kap. 3 § SkL. Det finns alltså ett ansvar för föräldrarna till barnet att ersätta skadan. Det spelar ingen roll vart barnet befinner sig. Förälderns ansvar är dock begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6-7 §§ Socialförsäkringsbalken som gäller för det år som skadan inträffade. Hoppas att detta svar ger dig lite hjälp på vägen i dialogen med föräldrarna och att ni kommer fram till en bra lösning. Vänligen,
Amanda RasmussonRådgivare