Kontraktsbrott vid avtal om gräsklippning och snöröjning

Hej vi är en enskild firma (omsättn ca 1 miljon/år) som har/haft ett avtal med en brf ang gräsklippning + snöröjning skriftligt godkännande finns ej. För snö offert har vi dock mail godkännande men offert lämnades 2011 och man har anlitat oss både för gräs + snö hela 2011. I offerterna står att skriftlig uppsägning skall ske av båda parter 31 feb för gräs, samt 30 aug för snö. Under sommaren 2012 tog föreningen plötsligt utan att vi fått möjlighet att rätta till brister in nytt företag att klippa gräset och vi har fått signaler om att man även tagit in annan leverantör för snöröjning. Jag tror detta är avtalsbrott men då detta rör sig om belopp som troligtvis ligger lägre än advokat kostnader 7000 respektive 17000 vill vi inte gärna dra in jurist jag undrar hur vi går tillväga för att själva hävda vår rätt. Vi är även osäkra på hur vi skall göra med snöröjningen då vi inte själva vill göra oss skyldiga till avtalsbrott.

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänt er till Lawline med er fråga!

Jag kommer att besvara frågan utifrån följande disposition:

1. Föreligger ett avtal?
2. Vilket innehåll har avtalet?
3. Har bostadsrättsföreningen begått ett avtalsbrott?
4. Vilka påföljder kan göras gällande?

1. Föreligger ett avtal?

I er fråga skriver ni inte något om hur avtalet mellan er och bostadsrättsföreningen slutits. Ni skriver endast att ni ”har/haft ett avtal” samt att skriftligt godkännande inte finns men att ni har ett mailgodkännande för snöofferten. Av denna information drar jag slutsatsen att ni vid något tillfälle slutit ett muntligt avtal med bostadsrättsföreningen om gräsklippning och snöröjning. Enligt svensk rätt finns (med undantag för köp och försäljning av fast egendom) inte något krav på skriftlighet för att ett avtal ska bli bindande. Muntliga avtal har alltså samma rättsverkan som skriftliga avtal. Problemet med muntliga avtal är emellertid att det är svårt att bevisa att avtal kommit till stånd om motparten nekar att så skett. Ni har dock åtminstone två saker som talar för att avtal slutits. Det första är mailgodkännandet. Mobil- och mailkorrespondens har i ett nyligen avgjort mål från Svea hovrätt (målnummer T 9410-11), där prövningstillstånd inte meddelades av Högsta domstolen, underkänts som avtalsgrundande omständigheter. Det räckte alltså inte för att avtal skulle anses ha slutits. Det finns emellertid ingenting som talar emot att godkännande via mailkorrespondens får bevisverkan. Vidare skriver ni att bostadsrättsföreningen anlitat er under hela 2011. Om ni kan styrka detta med t.ex. kontoutdrag där det framgår att bostadsrättsföreningen betalat er för era tjänster, borde detta också tala för att avtal ingåtts.

2. Vilket innehåll har avtalet?

Eftersom det inte står så mycket i er fråga om hur avtalet slutits är det svårt att säga säkert om avtalet kan anses ha det innehåll som framgår av offerten och som ni hänvisar till vad gäller uppsägningsdatum. Har avtal slutits med det innehåll som framgår av offerten eller avsåg avtalet endast enstaka tjänster under 2011 på andra villkor? Utifrån den information som finns i frågan är det svårt för mig att svara på detta men i det följande utgår jag ifrån att avtalet har det innehåll som framgår av offerten.

3. Har bostadsrättsföreningen begått ett avtalsbrott?

Under förutsättning att ett avtal (med det innehåll som framgår av offerten) ingåtts har bostadsrättsföreningen begått ett avtalsbrott om den utan att säga upp avtalet i tid underlåtit att anlita och betala er för gräsklippning och snöröjning.

4. Vilka påföljder kan göras gällande?

Föreligger kontraktsbrott är utgångspunkten att den part som utsatts för kontraktsbrottet ska försättas i samma ekonomiska läge som denne skulle ha varit i om kontraktsbrottet aldrig hade skett. Detta brukar benämnas det positiva kontraktsintresset och kan enkelt uttryckt sägas bestå av utebliven vinst. Om bostadsrättsföreningen hade sagt upp avtalet i tid hade ni kunnat avtala om gräsklippning och snöröjning med någon annan avtalspart och därmed hade ni inte ”förlorat” de totalt 24 000 kr som det rör sig om.

Eftersom det rör sig om en relativt liten summa och då jag inte säkert kan säga om ni har rätten på er sida eller inte kan det absolut vara på sin plats att försöka undvika en rättegång. Förutom egna rättegångskostnader tillkommer även motpartens rättegångskostnader vid en eventuell förlust. Av denna anledning råder jag er att i första hand kontakta bostadsrättsföreningen och förklara hur ni ser på det som skett. Kanske har bostadsrättsföreningen en rimlig förklaring till sitt handlande, t.ex. att den inte anser att avtal slutits med det innehåll som framgår av offerten. I så fall råder jag er att släppa saken och i framtiden bekräfta avtal med skriftliga kontrakt som skrivs under av båda parter.

Om bostadsrättsföreningen inte har någon rimlig förklaring till sitt handlande kan ni pröva att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Det kostar 300 kr och om bostadsrättsföreningen själva anser att de har gjort fel kanske det uppmuntrar den att göra rätt för sig (särskilt effektivt blir nog detta om ni vid kontakt med bostadsrättföreningen avstår från att berätta att ni gärna undviker rättegång). Bostadsrättsföreningen kan då välja mellan att betala, bestrida eller inte höra av sig till kronofogden. Om de bestrider så får ni sedan välja om ni vill driva saken vidare till domstol eller om ni vill att kronofogden ska lägga ner ärendet. Om bostadsrättsföreningen inte hör av sig till kronofogden meddelar kronofogden ett utslag i vilket anges att bostadsrättsföreningen förpliktas att betala vad ni begärt.

Slutligen vill jag bara säga att det kan vara på sin plats med en skriftlig uppsägelse av avtalet, bara för att vara på den säkra sidan. Då vet ni med all säkerhet att ni inte behöver oroa er för att själva bli stämda för kontraktsbrott i framtiden.

Med vänliga hälsningar,

 

Catarina Cali

Catarina CaliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Rättsverkningar vid avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000