Giltig uppsägning samt möjlighet att kräva skadestånd av arbetstagare

Hej! Jag undrar om följande fall är en grund för att säga upp och begära skadestånd av en anställd. Den anställde är anställd i en bransch där företaget är starkt beroende av den anställdes närvaro för att få intäkter. Det handlar om en frisör anställd på en salong. Tidigare har arbetsgivaren begärt att den anställde på grund av särskilda skäl ska visa upp sjukintyg redan vid första sjukdagen (förstadagsintyg). Trots detta är den anställde frånvarande från sitt arbete med motiveringen att denna är sjuk utan att uppge sjukintyg från läkare. Följden blir att företaget får boka av sina kunder och mister sina intäkter samt drabbas av övriga omkostnader (bland annat förlorad kundkrets). Detta sker vid upprepade tillfällen med sjukanmälan på kort varsel eller sent, nämligen samma morgon en timme innan första kunden ska behandlas eller efter att arbetsdagen börjat. Ingen annan anställd har möjlighet att ersätta den sjukfrånvarande med så kort varsel. Är detta en grund för uppsägning? Kan arbetsgivaren begära skadestånd av den anställde för detta?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du ställer dina frågor här på Law Line. *1) Vad det gäller frågan huruvida du kan säga upp den anställde.* Denna fråga regleras i lagen om anställningsskydd (LAS), https://lagen.nu/1982:80. Det går att läsa i 7 § 1 st. LAS att en uppsägning från arbetsgivaren skall vara sakligt grundad. I arbetsdomstolens praxis går att finna att även mindre allvarliga förseelser, såsom sena ankomster, kan utgöra tillräcklig grund för uppsägning om förseelserna upprepas efter det att arbetsgivaren klarlagt att beteendet inte tolereras (se AD 2000 nr 12, https://lagen.nu/dom/ad/2000:12). Det ska dock uppmärksammas att uppsägning anses utgöra den sista utvägen för arbetsgivaren. Därför är det viktigt att du som arbetsgivare innan du meddelar om uppsägning gör det klart för arbetstagaren att detta är följden om dennes beteende inte förbättras. Uppsägningen ska inte framstå som överraskande eller omotiverad för arbetstagaren. Och det är viktigt att göra en korrekt uppsägning, annars kan konsekvensen bli att den felaktigt uppsagda arbetstagaren kan väcka skadeståndstalan mot dig som arbetsgivare p.g.a. felaktig uppsägning (se 38 § LAS). Vidare ska en korrekt uppsägning som görs på grund av personliga skäl meddelas arbetstagaren minst två veckor i förväg (se 30 § LAS). Utöver detta ska arbetstagarens rätt till uppsägningstid beaktas (se 11 § LAS). *2) Vad det gäller frågan huruvida du kan kräva skadestånd av den anställde.* Denna fråga regleras i skadeståndlagen (SkL), https://lagen.nu/1972:207. Det går att läsa i 4 kap. 1 § SkL att synnerliga skäl måste föreligga för att arbetstagare ska bli ansvarig för skada han åsamkat i tjänsten. Detta innebär att det måste finnas mycket starka skäl som talar för att arbetstagaren bör svara för skadan som uppkommit för att det ska bli tal om någon ersättningsskyldighet. Det föreligger alltså en presumtion för att arbetstagaren inte ska bli skadeståndsskyldig. Följden av detta blir att du antagligen inte kommer kunna kräva ut någon ersättning av arbetstagaren.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”