FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende08/11/2012

Bostadsarrende

Kan man ärva ett arrendekontrakt? Äger en jordbruksfastighet på vilken en tomt med 49 års arrendekontrakt finns. Ägaren av arrendekontraktet är nu avliden.På tomten finns en stuga som den avlidne och ett av barnen ägde tillsammans. frågan är: Gäller arrendekontraktet fortfarande? Går det att säga upp (9 år återstår av kontraktet

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Reglerna om bostadsarrende finns i 10 kap Jordabalken (se https://lagen.nu/1970:994#K10) Enligt 10 kap. 7 § JB (se https://lagen.nu/1970:994#K10) är det möjligt att överta arrende genom arv. Ett krav för detta är dock att jordägaren godtar den nya arrendatorn. Ett godtagande skall ske om jordägaren ”skäligen kan nöjas” med den nya arrendatorn. Med detta menas att övertagaren objektivt sett ska vara godtagbar vilket vanligtvis anses uppfyllt om övertagaren kan uppfylla avtalsvillkoren för arrendet, varvid stor vikt läggs vid att kunna betala arrendeavgiften. Regler kring vem som har arvsrätt och övriga förutsättningar för själva arvsskiftet återfinns i Ärvdabalken (se. https://lagen.nu/1958:637) Bostadsarrende ska träffas för bestämd tid och uppsägning ska alltid ske för att avtalet skall upphöra att gälla vid arrendetidens utgång. Uppsägningen ska ske senast ett år före arrendetidens utgång och om detta inte sker förlängs avtalet även då på fem år, se 10 kap 3 § JB. – Jordägaren kan inte säga upp arrendatorn på förfallodagen, utan måste göra det ett år innan denna dag inträder. Det är möjligt att säga upp arrendet i förtid men bostadsarrendatorn har då ett s.k. direkt besittningsskydd, d.v.s. rätt till förlängning mot jordägarens vilja. Detta besittningsskydd kan dock brytas, se 10 kap 5 § JB (se https://lagen.nu/1970:994#K10P5S1). Bostadsarrendatorn har t.ex. inte rätt till förlängning om han har misskött sig mer än bagatellartat, eller om jordägaren kan visa att han ska använda området till annat ändamål – t.ex. bebyggelse av annat slag, jordbruk, industri etc. – och hans intresse påtagligt överväger arrendatorns. Se vidare https://lagen.nu/1970:994#K10P5S1. Det ska även observeras att bostadsarrendatorn inte har rätt till besittningsskydd ifall det inte finns något bostadshus på marken. Enligt 10 kap 4 § JB har bostadsarrendatorn inte heller någon rätt till förlängning ifall arrenderätten är förverkad (se 8 kap 23 § JB när den är förverkad https://lagen.nu/1970:994#K10P5S1). Vidare kan man även i arrendeavtalet ha kommit överens om att besittningsskyddet inte ska gälla, och detta är giltigt ifall arrendenämnden har godkänt det. Sammanfattningsvis gäller i princip att jordägaren kan säga upp bostadsarrendet men det innebär inte med säkerhet att arrendatorn försvinner från fastigheten om det föreligger direkt besittningsskydd. Då har bostadsarrendatorn som sagt rätt till förlängning, och normalt ska den nya avtalstiden vara på fem år (se 10 kap 6 § JB https://lagen.nu/1970:994#K10P6aS1). Och som sagt uppsägningen ska ske senast ett år före arrendetidens utgång och om detta inte sker förlängs avtalet även då på fem år. Jordägaren kan inte säga upp arrendatorn på förfallodagen, utan måste göra det ett år innan denna dag inträder. Vänligen
Angelica HageRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Arrende? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000