Vård i livets slutskede

Får läkare ge så mycket morfin till en patient som har palliativt vård. Och om han skulle ge vilka konsekvenser blir då.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Då denna fråga inte finns uttryckligen reglerad i lag kommer jag först att ange relevanta regler och principer som berör din fråga. Avslutningsvis kommer jag sammanfatta dessa. Den palliativa vården har som syfte att förbättra patientens ”livskvalitet” då denna befinner sig i livets slutskede. ”Livskvalitet” involverar alla aspekter av den döendes liv. Om en sjukdom inte är möjlig att bota och kommer leda till döden är det istället vårdens uppgift att ge lindring och tröst genom palliativ vård. (Prop. 1996/97:60 - Prioriteringar inom hälso- och sjukvården.) Vården ska efterfölja de etiska principerna om självbestämmande, att göra gott, inte orsaka skada och att vara rättvis. (Skr. 2004/05:166 – vård i livets slutskede) Enligt svensk lag är åtgärder som syftar till att förorsaka en patients död aldrig tillåtna. Ytterligare ska hälso- och sjukvården bedrivas så att denna uppfyller kravet på god vård. Bland annat med hänsyn till patientens självbestämmande och integritet. Detta innebär att patienten har rätt att få information om sitt sjukdomstillstånd och planerad behandlig samt uttrycka sin egen åsikt. Vårdstället står ansvariga för att säkerställa patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården. Detta framgår av 2a och 29a §§ i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet. Patienten ska bemötas med omtanke och respekt av sina vårdgivare. Detta framgår av 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) Sammanfattningsvis kan sägas att så länge som vårdgivaren håller sin inom ovan nämnda ramar får denne medicinera sin patient med morfin. Skulle vårdgivaren anses gå utanför dessa hållpunkter har denne brustit i sin yrkestövning och ansvar för brotten mord, dråp eller vållande till annans död enligt 3 kap. brottsbalken skulle då kunna komma ifråga. Hoppas jag kunnat bringa klarhet i din frågeställning. Med Vänlig Hälsning Länkar: Hälso- och sjukvårdslag: https://lagen.nu/1982:763 Patientsäkerhetslag: https://lagen.nu/2010:659 Brottsbalk: https://lagen.nu/1962:700 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling: http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2011-7
Hannah JakobssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”