Skadeståndsansvar då barn orsakar skada

Hejsan! Nyligen när jag satt hemma och avnjöt min morgontidning så flög det helt plötsligt in en boll rakt igenom mitt fönster fönster varpå en hel del glassplitter flög över mig samt min hund. Det var grannens 10 årige son som tydligen hade slängt den igenom mitt fönster, dock ej med uppsåt att skadegöra. Det jag nu undrar är om jag eventuellt kan få något skadestånd från detta? Förutom dem direkta skadorna har jag även blivit tvungen att stanna hemma från jobbet ett antal dagar. Min hund var även tvungen att opereras. Min fråga är då, då sonen endast är 10 år, kan jag åberopa skadestånd från hans far för att han inte höll koll på sonen eller dyligt? Vad är det som gäller här? Kan jag åberopa skadestånd för att jag missade arbetsdagar osv osv.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Reglering kring när skadeståndsansvar ska anses föreligga återfinns i skadeståndslage (SkL), se https://lagen.nu/1972:207. För att skadestånd vid en sådan här situation ska utgå så krävs oaktsamhet eller uppsåtligt handlande, vilket framgår av 2 kap. 1§ (SkL). En förälders ansvar regleras i 6 kap. 2§ Föräldrabalken. En förälder har ett ansvar för att utöva uppsikt över barnen, men det faktum att sonen genom lek och olyckshändelse orsakar skada är inte tillräckligt för att föräldern ska behöva utge skadestånd. En förälder som av oaktsamhet eller uppsåtligen underlåter att utöva uppsikt blir däremot skadeståndsskyldig. Som exempel kan nämnas att i praxis har det ansetts att om en förälder själv närvarar vid lek så skärps kravet på tillsyn. Utifrån de få uppgifter som finns så är det svårt att göra en bedömning om din granne i detta fallet varit oaktsam och jag vill understryka att en förälder är inte oaktsam bara av den anledningen att denne underlåtit utöva uppsikt. Ett barn som orsakar skada kan emellertid också bli skadeståndsskyldig. Det krävs då att barnet varit oaktsam eller agerat uppsåtligt. Om det kan fastställas att barnet varit oaktsamt eller handlat med uppsåt så görs en bedömning i fall det kan anses skäligt att skadestånd ska utgå. Denna bedömning företas bara då barn och ungdomar under 18 år vållat skada. Om det finns en ansvarsförsäkring så anses det i regel alltid skäligt, men man tar även hänsyn till barnets ålder och mognad. Ju yngre barnet är desto mildare bedöms dem. Är barnet under fyra-fem år utgår i regel inget skadestånd alls. Man tar även hänsyn till handlingens beskaffenhet, om skadan uppstått på grund av uppsåtlig handling talar det för skadestånd, till skillnad från mer olyckshändelser som kan uppstå vid lek. Andra omständigheter som man tar hänsyn till är ekonomiska förhållanden hos skadevållaren, dvs om barnet har några egna tillgångar (detta blir i regel främst aktuellt då ansvarsförsäkring inte finns) samt övriga omständigheter. Övriga omständigheter kan vara exempelvis den skadelidnas behov av ersättning. Denna reglering framgår av 2 kap. 4§ (SkL). Såsom jag har förstått det så har du i första hand lidit skada genom att dels ditt fönster gick sönder samt att din hund skadades och var tvungen att opereras. I skadeståndslagens mening har du då lidit sakskada (även hundens skada går under begreppet sak). Det finns tre poster som man kan få ersättning för vid sakskada: (1) sakens värde, reparationskostnad och värdeminskning, (2) annan kostnad till följd av skadan och (3) inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. Detta framgår av 5 kap 7§ SkL. I det fall att det kan fastställas att antingen din granne eller hans son varit oaktsam så kan följande ersättning bli aktuell. Fönstret ersätts enligt punkt (1) och operationen täcks av punkt (2). Inkomstförlust som det talas om i punkt (3) rör då den skadelidna förlorar inkomst på grund av att saken som skadats exempelvis inte kan användas i den skadelidnas näringsverksamhet. Din förlorade inkomst kan alltså inte täckas av denna punkt, såvida inte din hunds skada vore kopplat till din näringsverksamhet. Var du däremot hemma från arbetet på grund av att du själv skadades då fönstret gick sönder så har du även lidit personskada och då har du rätt till inkomstförlust, vilket framgår av 5 kap. 1§ SkL. Sammanfattningsvis så är det svårt att utifrån den information som jag har, bedöma om någon av dina grannar agerat oaktsamt. för det krävs mer information om själva handlingen. Hoppas du fått svar på dina frågor! Vänligen,
okänd okändRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”