Jordbruksarrende - ägaren avlider

2012-10-13 i Arrende
FRÅGA
Ensamstående markägare avlider, jordbruksmarken är utarrenderad till ett pris av 120:-/ha. Kan dödsboet säga upp avtalet i förtid, löper till 2017
SVAR
Tack för din fråga. Som jag förstår det handlar det om en typ av arrende som kallas jordbruksarrende. Denna typ regleras i 9 kap. jordabalken (1970:994). Enligt 1 § ska det handla om arrendeavtal, varigenom jord upplåtes till brukande. Av 5 § följer att för det fall arrendatorn avlider före arrendetidens utgång, får dödsboet uppsäga avtalet inom sex månader från dödsfallet, om ej annat avtalats.

8 kap. gäller alla typer av arrende. Av 4 § framgår bland annat följande: Om arendeavtal uppsäges [...] upphör avtalet att gälla på den fardag som inträffar närmast efter sex månader från uppsägningen. Fardag är den 14 mars.

Lars Bålman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (193)
2020-09-21 Får jag renovera brygga på bostadsarrende?
2020-09-07 Hur länge gäller ett bostadsarrende? Och tillfaller arrendatorns egendom automatiskt fastighetsägaren vid avtalstidens utgång?
2020-09-04 Sälja hus på ofri grund
2020-08-28 Övertagande av äganderätt till byggnader på arrenderad mark

Alla besvarade frågor (84316)