FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt22/11/2006

Uppsägningsgrunder för bostadsarrende.

På vilka grunder, förutom för sen betalning, misskötsel och andra krontaktsbrott kan ett flerårigt bostadsarrende sägas upp? Det gäller en mindre skärgårdsö med arrendator med mångårig besittningsrätt.

Lawline svarar

I jordabalken 10 kap 5 § framgår att ett bostadsarrendeavtal får sägas upp av jordägaren utan rätt till förlängning om vissa omständigheter föreligger. Där slås fast att avtalet får sägas upp om: 1. arrenderätten är förverkad av skäl som anges i 8 kap 14 § se http://lagen.nu/1970:994#K8 2. arrendatorn på något annat sätt åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att det inte kan vara skäligt att förlänga avtalet, 3. byggnad på arrendestället uppförts utan bygglov eller i strid med en detaljplan annat beslut av myndighet, 4. i annat fall byggnad inte stämmer överens med en detaljplan eller områdesbestämmelser och jordägaren gör sannolikt, att han skall använda arrendestället i enlighet med planen eller bestämmelserna, 5. jordägaren behöver använda jorden för något annat ändamål, och hans intresse av detta väger tyngre än arrendatorns intresse av att bo kvar, 6. jordägaren har annan befogad anledning att säga upp avtalet. Utöver 10 kap 5 § anges i 8 kap 23 § allmänna förverkandegrunder för alla typer av arrendeavtal. Jordabalken hittar du http://lagen.nu/1970:994
Sara EdströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000