Grund för förverkande av jordbruksarrende att avverka skog?

2012-10-10 i Arrende
FRÅGA
Har en jordbruksfastighet som är utarrenderad. Arrendatorn har genom skogsbolag avverkat och sålt träd i betesmarker utan tillåtelse. Kan detta anses vara grund för förverkande av arrenderätten? Otillåtet upplåtande av nyttjanderätt?
SVAR
Hej!
Tack för din fråga!

Bestämmelser om arrende återfinns i Jordabalken (JB), som du hittar här: här.
Enligt JB 9 kap 35 § får arrendatorn inte avverka skog på fastigheten. Om det i avtalet ingår skogsmark i arrendet, får arrendatorn nyttja marken i enlighet med avtalet. Har arrendatorn inte enligt avtalet rätt att avverka skogen får denne alltså heller inte göra detta. Arrendatorn får ej heller upplåta nyttjanderätt (skogsavverkning kan anses som nyttjanderätt) utan tillåtelse från fastighetsägaren enligt JB 8 kap 19 §.

I JB 8 kap 23 § uppräknas de omständigheter som utgör grund för förverkande av arrenderätten. Som jag ser det kan avverkandet av skog i detta fall hamna under två av dessa punkter;

- 8 kap 23 § 1 st. 3 p: Arrendatorn har nyttjat arrendestället för annat ändamål än som avsågs vid upplåtelsen, eller om viss odlingsplan är fastställd i avtalet eller om detta innehåller annan bestämmelser om hävden, avviker från vad som sålunda bestämts och vidtar inte rättelse efter tillsägelse.
- 8 kap 23 § 1 st. 4 p: Arrendatorn har i strid med bestämmelserna i JB upplåtit nyttjanderätt.

Oberoende av vilken punkt du väljer att åberopa leder det till samma resultat: arrenderätten är förverkad och du som fastighetsägare har rätt att säga upp arrendeavtalet. Avtalet slutar att gälla den fardag som inträffar närmast efter uppsägningen, se JB 8 kap 4 § 1 st.

Vänligen
Amanda Harrysson

Amanda Harrysson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (193)
2020-09-21 Får jag renovera brygga på bostadsarrende?
2020-09-07 Hur länge gäller ett bostadsarrende? Och tillfaller arrendatorns egendom automatiskt fastighetsägaren vid avtalstidens utgång?
2020-09-04 Sälja hus på ofri grund
2020-08-28 Övertagande av äganderätt till byggnader på arrenderad mark

Alla besvarade frågor (84316)