Jakträtt i viltvårdsområde

2012-09-01 i Jakt
FRÅGA
På årsstämman i jaktvårdsområddet bestämdes att fastigheter under 3 ha ej längre skulle ha jakträtt efter försäljning utanför familjen. På extramöte nu ska det fastslås. Är det verkligen lagligt att på detta sätt sänka värdet på min fastighet? Tillhör inte jakträtten fastigheten, ok att utestängas från gemensam jakt och kött, men att jakträtten tas bort känns helt fel!?
SVAR
Hej och tack för din fråga!*Rättslig reglering*Jaktlagens (JL) 10 § stadgar att huvudregeln är att fastighetsägaren (ägaren till marken) innehar jakträtten för sin fastighet (se här). Föreligger jorbruksarrende tillhör jakträtten dock arrendatorn. 13 § stadgar vidare att, för det fall jakträtten tillhör en samfällighet, det är upp till medlemmarna i denna att besluta om hur jakträtten ska utövas.Jaktlagen ger inte stöd för att frånta en markägare jakträtten på så vis som du beskriver har skett/kommer ske. Nästa steg i min bedömning blir då att se om lagen om viltvårdsområden medger ett sådant förfarande. Att nämnda lag är tillämplig på frågan står klart redan efter en genomläsning av dess första paragraf som stadgar att _"två eller flera fastigheter kan sammanföras till ett viltvårdsområde i syfte att främja viltvården genom en samordning av jakten och åtgärder till skydd och stöd för viltet."_Jag utgår från att det är detta som skett med din och de övriga fastigheterna i viltvårdsområdet (du benämner det jaktvårdsområde, men jag misstänker att du ändå menar viltvårdsområde).23 § i lagen om viltvårdsområden lyder enligt följande: "_En viltvårdsområdesförening får besluta att det skall krävas tillstånd (jakträttsbevis) för områdesjakt och gemensamhetsjakt enligt 23 och 24 §§. Föreningen får kräva visst minsta arealinnehav för att en fastighetsägare skall tilldelas fler än ett jakträttsbevis."_Vidare stadgas i 27 § att tillstånd får vägras om: _"den som jakträtten upplåts eller överlåts till inte förfogar över mark inom viltvårdsområdet av sådan storlek som anges i föreningens stadgar..."_*Slutsats*Lagen om viltvårdsområden ger stöd för viltvårdsområdesföreningen att besluta om en begränsning i tilldelningen av jakträttsbevis till nackdel för en fastighetsägare som inte har tillräckligt mycket mark. I och med att föreningen får besluta om hur stor areal som krävs för att få jakträttsbevis torde de också få besluta om villkor i samband med överlåtelse på så sätt du beskriver. Det som stadgas i viltvårdslagen är dock endast vad som gäller för att få jaga på hela viltvårdsområdet (områdesjakt eller gemensamhetsjakt). Min bedömning är därför att din ursprungliga jakträtt som hör till fastigheten förblir oförändrad oavsett föreningens beslut.Vill du utträda ur viltvårdsområdesföreningen kan du ansöka hos Länsstyrelsen om detta. Vill du överklaga ett beslut som viltområdesföreningen tagit kan även det ske till Länsstyrelsen, men dock senast fyra veckor efter beslutet togs. Hoppas att du i och med mitt svar fått lite hjälp i dina funderingar!Vänligen,
Erik Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Svaret på frågan är att VVOet gått utöver sina befogenheter, inte kan ett Viltvårdsåmråde bestämma över vem som har jakträtt på en fastighet eller inte. Som markägare oavsett antal hektar så har du som fastighetsägare jakträtt på dina marker och har inte Viltvårdsområdet begripit att uteslutning av dessa 3 hektar är den enda möjligheten så sitter du med trumf på hand och kan på skjuta hela vvoets tilldelning, och vad som står i lagen gäller framför VVOets stadgar som du helt kan strunta i. Du har ingen som helst anledning att ansöka hos länsstyrelsen eftersom du kan jaga vuxna älgar av VVOets tilldelning.
2013-06-23 21:17
Juristen missar en väsentlig del i lagtexten under paragraf 25 ang. areal. "Föreningen får kräva visst minsta arealinnehav för att en fastighetsägare skall tilldelas fler än ett jakträttsbevis." OBS! "Fler än ett" i texten ovan. Detta betyder att föreningen kan besluta om en lägsta areal för att utfärda ytterligare jakträttsbevis än det du redan har genom att du besitter fastigheten. Om din fastighet ingår i viltvårdsområdet så har bedömning tidigare gjorts att den är av betydelse för jakten. Om inte omständigheterna väsentligt ändrats bör den fortsätta vara en del i området. Du har alltså rätt att vara med på all jakt som ett jakträttsbevis medger enl. föreningens stadgar, vanligtvis både älg & småviltsjakt.
2015-02-24 22:51
Det borde ju förutom ovan sagda finnas stadgar som anger minsta areal för markägare som kan vara medlemmar och observera att dessa stadgar ej kan ändras av stämman utan endast av Länstyrelsen.Om båda parter är överens om utträde så kan givetvis men det finns ju ingen anledning till detta då man får tillgång till Älgjakt och småvilt på hela området.
2016-01-13 23:09
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Jakt (20)
2019-06-30 Jaktledare vid älgjakt
2019-02-18 Brott mot muntlig överlåtelse av jakträtt för parts livstid
2019-02-13 Vad gäller om VVO och upplåtelse av jakträtt?
2018-12-31 Jakträtt utan skriftligt avtal

Alla besvarade frågor (73766)