FrågaFASTIGHETSRÄTTJakt01/09/2012

Jakträtt i viltvårdsområde

På årsstämman i jaktvårdsområddet bestämdes att fastigheter under 3 ha ej längre skulle ha jakträtt efter försäljning utanför familjen. På extramöte nu ska det fastslås. Är det verkligen lagligt att på detta sätt sänka värdet på min fastighet? Tillhör inte jakträtten fastigheten, ok att utestängas från gemensam jakt och kött, men att jakträtten tas bort känns helt fel!?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! *Rättslig reglering* Jaktlagens (JL) 10 § stadgar att huvudregeln är att fastighetsägaren (ägaren till marken) innehar jakträtten för sin fastighet (se https://lagen.nu/1987:259#P10S1). Föreligger jorbruksarrende tillhör jakträtten dock arrendatorn. 13 § stadgar vidare att, för det fall jakträtten tillhör en samfällighet, det är upp till medlemmarna i denna att besluta om hur jakträtten ska utövas. Jaktlagen ger inte stöd för att frånta en markägare jakträtten på så vis som du beskriver har skett/kommer ske. Nästa steg i min bedömning blir då att se om lagen om viltvårdsområden medger ett sådant förfarande. Att nämnda lag är tillämplig på frågan står klart redan efter en genomläsning av dess första paragraf som stadgar att _"två eller flera fastigheter kan sammanföras till ett viltvårdsområde i syfte att främja viltvården genom en samordning av jakten och åtgärder till skydd och stöd för viltet."_ Jag utgår från att det är detta som skett med din och de övriga fastigheterna i viltvårdsområdet (du benämner det jaktvårdsområde, men jag misstänker att du ändå menar viltvårdsområde). 23 § i lagen om viltvårdsområden lyder enligt följande: "_En viltvårdsområdesförening får besluta att det skall krävas tillstånd (jakträttsbevis) för områdesjakt och gemensamhetsjakt enligt 23 och 24 §§. Föreningen får kräva visst minsta arealinnehav för att en fastighetsägare skall tilldelas fler än ett jakträttsbevis."_ Vidare stadgas i 27 § att tillstånd får vägras om: _"den som jakträtten upplåts eller överlåts till inte förfogar över mark inom viltvårdsområdet av sådan storlek som anges i föreningens stadgar..."_ *Slutsats* Lagen om viltvårdsområden ger stöd för viltvårdsområdesföreningen att besluta om en begränsning i tilldelningen av jakträttsbevis till nackdel för en fastighetsägare som inte har tillräckligt mycket mark. I och med att föreningen får besluta om hur stor areal som krävs för att få jakträttsbevis torde de också få besluta om villkor i samband med överlåtelse på så sätt du beskriver. Det som stadgas i viltvårdslagen är dock endast vad som gäller för att få jaga på hela viltvårdsområdet (områdesjakt eller gemensamhetsjakt). Min bedömning är därför att din ursprungliga jakträtt som hör till fastigheten förblir oförändrad oavsett föreningens beslut. Vill du utträda ur viltvårdsområdesföreningen kan du ansöka hos Länsstyrelsen om detta. Vill du överklaga ett beslut som viltområdesföreningen tagit kan även det ske till Länsstyrelsen, men dock senast fyra veckor efter beslutet togs. Hoppas att du i och med mitt svar fått lite hjälp i dina funderingar! Vänligen,
Erik LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Jakt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000