FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt30/08/2012

Processbehörighet när underårig själv förfogar över egendom

En 16-åring kan ju själv förfoga över egendom som han köpt av pengar som han själv tjänat ihop. Betyder detta att han också kan väcka talan i tingsrätten kring en eventuell konflikt angående denna egendom - eller måste han då involvera sina föräldrar?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Möjlighet att föra talan i domstol beror på en fysisk persons processbehörighet. Processbehörigheten är sammankopplad med en persons förmåga att genom sitt egna handlade åta sig förpliktelser eller förfoga över egendom. Rådighet över ett visst föremål ger upphov till en förmåga att på egen hand föra talan. Det finns undantag från denna regel vilket stadgas i 11 kap. 1 § st. 2 (1942:740) Rättegångsbalk. Där går att läsa att om tvisten gäller en rättshandlig som part inte själv kunde ingå ska talan istället föras av en ställföreträdare, exempelvis en förälder. Denna regel berör bland annat underårigas ibland begränsade rättskapacitet. Det är helt sant att en underårig efter att denne fyllt 16 år själv råder över vad denne förvärvat med sina egna pengar. Detta stadgas i 9 kap. 3 § Föräldrabalk. Detta innebär i sin tur att undantagsregleringen i 11 kap. 1 § st. 2 RB inte blir tillämplig och 16 åringen kan själv föra talan i tingsrätt. Hoppas jag kunnat bringa klarhet i din frågeställning. Med Vänlig Hälsning
Hannah JakobssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo