FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt20/11/2006

Skadeståndsansvar hos arbetstagare

Jag jobbar på en bensinmack o i helgen vid skiftbyte blev det en miss och en kund betalade inte sin bensin, ska lägga till att kameraövervakningen har inte fungerat på ca 1 månad sedan strömavbrottet, nu vill arbetsgivaren att den som startade pumpen ska betala bensinen, kan han kräva det. Har jobbat där i 4 år och har inte innan behövt vara betalningsansvarig under denna tid.

Lawline svarar

Hej, Enligt 4 kap 1 § skadeståndslagen (läs http://www.lagen.nu/1972:207#K4P1 ) är en arbetstagare skadeståndsansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Skada som en arbetstagare vållar genom "fel eller försummelse" innebär att arbetstagaren skall ha orsakat skadan uppsåtligen (med vilja) eller av vårdslöshet. I vårdslöshetsbedömningen tar man hänsyn till subjektiva rekvisit, t.ex. så brister skadeståndsansvaret om det är en oerfaren arbetstagare som fått en svår uppgift att sköta. Med "arbetstagarens ställning" avses att man ska ta hänsyn till arbetstagarens uppgifter. Man ställer större krav på någon som har en ansvarsfull befattning än på någon som har enklare arbetsuppgifter. Med ”den skadelidandes intresse” avses att man ska ta hänsyn till arbetstagarens intresse av skydd mot att drabbas av ett betungande skadeståndsansvar. I den mån arbetsgivaren fått skydd av försäkring kommer det knappast i fråga att göra arbetstagaren ansvarig. I stort sett på samma sätt bör man behandla den situationen att arbetsgivaren kunnat och borde ha skyddat sig genom en försäkring (t.ex. mot stöld) men underlåtit detta. Kravet på "synnerliga skäl" syftar närmast på en presumtion för att arbetstagaren skall gå fri från skadeståndsansvar. Utgångspunkten är sålunda att en arbetstagare normalt inte skall åläggas skadeståndsansvar med anledning av vållande av skada i tjänsten. Paragrafen vilar på ett mycket starkt principalansvar; vilket innebär att en arbetsgivare i regel ska svara för skada som hans arbetstagare orsakar. Detta innebär att ifall du inte gjorde detta uppsåtligt, d.v.s. med insikt/vilja, så borde du inte heller ersätta skadan. Med vänlig hälsning
Lucas GeislerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000