FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 29/08/2012

Fråga om uppsägningstid och turordning vid "avtalslös" anställning

Jag har haft en allmän visstidsanställning i 1,5 år på samma företag. Min anställning löper ut den 1a september. Jag har inte fått besked om att jag inte skulle få förlängt, utan är schemalagd även efter den 1a. Nu har jag några frågor. Vad har jag för uppsägningstid efter den 1a september om jag fortsätter jobba trots att inget nytt avtal träffats? Hur länge kan en sådan "avtalslös" anställning pågå för att man ska kunna förutsätta tillsvidare anställning genom "konkludent handlande"? En annan fråga gäller turordning bland visstidsanställda. Kan en person med samma befattning få en tillsvidare anställning före mig trots att denna person börjat arbeta efter mig?

Lawline svarar

Hej! Tack för dina frågor. Enligt 11 § st. 2 Lag (1982:80) om anställningsskydd har du rätt till minst en månads uppsägningstid. Skulle din anställning på företaget bli längre än två år ökas denna tid därefter till två månaders uppsägningstid. Det är sant att det inte förutsätts någon speciell form på anställningsavtal för att detta ska kunna göras gällande i svensk rätt. Ett anställningsavtal kan således uppkomma i skrift, muntligen eller genom parts konkludenta handlade. Vägledning i när en konkludent anställning uppkommit går att finna i praxis från arbetsdomstolen. Exempel på rättsfall vilka berör nämnda problem är först AD 1988 nr 38. I detta rättsfall ansåg domstolen att det fanns ett anställningsförhållande mellan parterna. Där menar domstolen att om arbetsgivaren faktiskt förfogar över arbetstagarens arbetskraft, trots att inget avtal om anställning har undertecknats, kan detta vara att anse som ett konkludent anställningsavtal. I AD 1999 nr 5 ansåg domstolen att det inte det fanns något anställningsförhållande mellan partera. Bedömningsgrund i sistnämnda rättsfall var en avvägning mellan de argument som talade för och emot om en person haft fog att uppfatta sig själv som anställd. Med grund i ovan nämnda praxis och den information som finns i de uppgifter du lämnat finns viss möjlighet att spekulera i om det skulle kunna röra sig om en konkludent anställning. Vid en bedömning av om det verkligen är tal om ett anställningsförhållande är det, likt rättsfallen, sannolikt att en helhetsbedömning kommer behöva göras i frågan där tidsaspekten är en av flera bedömningsfaktorer. En längre tids anställning skulle då kunna antas vara föremånligare än en kortare. Någon exakt tid är dessvärre svårt att ange. 22 § Lag (1982:80) om anställningsskydd reglerar arbetstagares inbördes placering vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Hänsyn ska då ges till arbetstagarens anställningstid. En längre anställningstid ger företräde framför en kortare. Har flera arbetstagare lika lång arbetstid ska istället ålder vara avgörande där högre ålder ges företräde. Detta innebär att en den som varit anställd längre ska ha förtur. Värt att notera är att undantag från turordningsreglerna kan förekomma i kollektivavtal. Hoppas jag kunnat bringa klarhet i dina frågor. Med Vänlig Hälsning
Hannah JakobssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”