Bevissäkring

Jag har lämnat in en stämning till Tingsrätt och kommer att företräda mig själv. Jag undrar om jag - som mitt eget juridiska ombud - har särskild rätt att intervjua eventuella vittnen jag funderar på att kalla eller begära ut dokumentation jag anser vara bevisning i min stämning. Finns det helt enkelt särskilt lagstöd för att på ett effektivt sätt anskaffa den bevisning jag behöver?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. 35 kap 1 § rättegångsbalken ger uttryck för principen om fri bevisprövning. Med fri bevisföring menas att det i princip inte uppställs några begränsningar i fråga om de källor som får användas för att utleta sanningen. Parterna i en rättegång har således rätt att åberopa all form av bevisning, med undantag t.ex. för sådan information som omfattas av läkares och advokaters tystnadsplikt. Vid huvudförhandlingen bereds du möjlighet att för rätten presentera din bevisning. Domaren får därefter fritt avgöra värdet av den bevisning som lagts fram i rättegången. I brottmål stadgar rättegångsbalken flertalet regler vilka underlättar att säkra bevis inför en kommande rättegång, bl. a. regler vad gäller husrannsakan och beslag i 28 respektive 29 kap. rättegångsbalken. När det gäller tvistemål är reglerna om säkrande av bevis inte lika självklara när regler om säkrande av bevis i tvistemål saknas. Vill man säkra bevis genom att höra en person muntligen så är detta möjligt förutsatt att personen samtycker. Att beakta är dock att det inte är givet att egen ljud- och bildupptagning av förhör med person får användas som bevis vid huvudförhandlingen. Principen om bevisomedelbarhet innebär att personen ska förhöras vid förhandlingen. Vad gäller möjligheten att begära ut dokumentation följer av 2 kap. tryckfrihetsförordningen att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den är inkommen, förvaras eller är upprättad vid en myndighet. Handlingen kan därmed begäras ut förutsatt att uppgifter i handlingen är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. Med vänliga hälsningar
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo