Föräldraledighet vid tidsbegränsad anställning

Hej! Jag har en allmän visstidsanställning som löpte över ett år (110810-120810) och därefter förnyades/förlängdes (120811-130821). Som jag förstår det så kommer jag i slutet av denna anställningsperiod bli "inlasad" vilket jag är väldigt glad över. Nu till min fråga: då vi planerar att skaffa barn undrar jag över hur detta kan påverka mina chanser till en fast anställning. Om jag t ex skulle bli gravid innan min visstidsanställning löpt ut, skulle min arbesgivare då kunna säga upp mig och därmed "slippa" tillsvidareanställa mig? Skulle en eventuell föräldraledighet innan nuvarande anställning löper ut göra att tiden till inlasning förlängs? 1000 tack för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga, *Rättslig reglering* Enligt 4 § st 2 lagen om anställningsskydd (LAS) upphör en tidsbegränsad anställning att gälla vid anställningstidens utgång (se https://lagen.nu/1982:80#P4S2 ). Enligt samma lagrum gäller dock inte detta om arbetstagaren så som föreskrivs i 5 § st 2 LAS har varit anställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt minst två år under en femårsperiod. Då övergår istället anställningen i en tillsvidareanställning. Om så sker gäller de regler för uppsägningstid som gäller för sådana anställningar (minst en månad). Föräldraledighet ska räknas in i arbetstiden. I föräldraledighetslagen finns tvingande regler till arbetstagarens fördel som gäller t.ex. då en kvinnlig arbetstagare önskar ta ut föräldraledighet i samband med en graviditet. 4 § i föräldraledighetslagen stadgar att en sådan arbetstagare har rätt till hel ledighet i samband med sitt barns födelse under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen. Den som önskar ta ut föräldraledighet enligt 4 § måste vidare underrätta arbetsgivaren om detta senast två månader före ledighetens början, eller, om det inte går, så fort som möjligt. Vidare innehåller föräldraledighetslagen ett förbud mot missgynnande behandling av en arbetstagare som har samband med föräldraledighet. En arbetsgivare som bryter mot förbudet kan bli skadeståndsskyldig mot den missgynnade arbetstagaren så länge missgynnandet är direkt hänförligt till föräldraledigheten. Vad gäller bevisbördan så är det arbetsgivaren som måste bevisa att missgynnandet inte har berott på föräldraledigheten. Slutligen kan noteras att uppsägningstiden för en tillsvidareanställd arbetstagare som är föräldraledig vid uppsägningen börjar gälla först då han/hon enligt anmälan om föräldraledighet skulle återuppta sitt arbete. *Sammanfattning* Som framgått är tidsbegränsade anställningar i princip inte möjliga att säga upp, utan de upphör istället då anställningstiden löpt ut, vilket i ditt fall blir 130821. Om du väljer att ta ut din föräldralediget under visstidsanställningen kommer den att räknas in i anställningsiden. Du riskerar alltså inte att bli uppsagd innan ”inlasningen”, detta oavsett om du väljer att bli föräldraledig eller inte. Om du fortfarande är föräldraledig när visstidsanställningen övergått till en tillsvidareanställning kan arbetsgivaren naturligtvis säga upp dig enligt de regler som gäller för anställningar av tjänster som gäller tills vidare. Dock börjar uppsägningstiden i så fall att löpa först efter att din föräldraledighetsperiod löpt ur. Skulle en ev. uppsägning från tillsvidareanställningen bero på att du är föräldraledig har arbetsgivaren enligt föräldraledighetslagen inte rätt att säga upp dig enbart p.g.a. detta. Gör han/hon det ändå har du rätt till skadestånd. Lycka till! Vänligen,
Erik LindgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”