FrågaKÖPRÄTTÖvrigt08/08/2012

Hävning av köp av begagnad traktor

Hej, köpte igår en begagnad traktor som vi provkört dagen innan. Vi hämtade traktorn och skulle köra därifrån. Efter 5km (20min) la traktorn av och gick ej att starta mer. Vi tog ut en mekaniker som tittade på den men bedömde att det var ett allvarligt fel på den som kanske går att laga. Kan man häva köpet? Säljaren vill inte häva köpet då vill dom ha pengar för att deras traktor är trasig.

Lawline svarar

Hej! Först och främst har det betydelse för svaret på din fråga om du som köpare är en privatperson eller näringsidkare, och om du köpt den som privatperson har det också betydelse om säljaren var en annan privatperson eller näringsidkare. Har du köpt den som privatperson av en näringsidkare gäller nämligen konsumentköplagen (KkL), och i de andra fallen gäller köplagen (KöpL). Eftersom jag inte vet vilken lag som ska tillämpas i just ditt fall kommer jag att gå igenom situationen både utifrån KkL och KöpL. Jag kommer att börja med KkL. För att du ska kunna häva köpet krävs (enligt både KkL och KöpL) att det är ett köprättsligt fel på traktorn. Enligt 16 § KkL ska en vara anses felaktig om den inte stämmer överens med vad som avtalats, om den inte går att använda för de ändamål den i allmänhet är avsedd att användas till, om säljaren före köpet inte har upplyst köparen om en omständighet som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om och säljaren insåg det och att den uteblivna upplysningen inverkade på köpet, eller om varan på annat sätt avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Även om varan sålts i ”befintligt skick” eller med ett liknande allmänt förbehåll för dess beskaffenhet så ska varan anses felaktig om den är i sämre skick än vad köparen med hänsyn till varans pris och andra omständigheter med fog har kunnat förutsätta (17 § KkL). Att du provkört traktorn dagen innan kan få betydelse för vad du haft fog för att förutsätta. Om felet med traktorn avviker från vad du haft fog för att förutsätta är traktorn felaktig, men om du under din provkörning t.ex. insett/fått vetskap om att något är trasigt, i sämre skick än vad du först trodde eller något liknande kan det inverka på bedömningen av vad du haft fog för att förutsätta. Därmed inverkar det också på bedömningen om det är ett köprättsligt fel eller inte. Trots att den traktor du har köpt är begagnad är det möjligt att påstå att den är i sämre skick än vad du kunnat förutsätta eller att den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta, då den slutar fungera efter 20 min. Givetvis då under förutsättning att du inte hade några skäl till att tro annat än att det var en fungerande begagnad traktor du köpte. Enligt 20 § KkL görs bedömningen om varan är felaktig med hänsyn till varans beskaffenhet då den avlämnas. Märks det redan då att varan är i sämre skick eller annars avviker från vad ni avtalat om eller från vad du med fog kunnat förutsätta, är den felaktig. Men säljaren ansvarar också för fel som funnits vid tidpunkten då varan avlämnas till köparen även om felet visar sig senare, vilket skulle vara fallet med din traktor då den slutat att fungera efter att du tagit emot den och kört den i 20 min (20 § KkL). Enligt 20 a § KkL sägs också att om ett fel visar sig inom sex månader efter avlämnandet antas det ha funnits vid avlämnandet om det inte är oförenligt med varans eller felets art. Säljaren ansvarar då för felet om inte säljaren lyckas visa att felet inte funnits vid avlämnandet utan beror på t.ex. olyckshändelse eller vanvård. Eftersom du knappt hunnit använda traktorn borde det vara svårare för säljaren att göra gällande att traktorn slutat fungera pga. en annan orsak än att något varit fel från början. Dock under förutsättning att du brukade den normalt under de där 20 minuterna. För att du ska kunna göra någon köprättlig påföljd gällande krävs att du underrättat (reklamerat) säljaren om felet och om den påföljd du vill göra gällande (23 § KkL). Detta verkar du ha gjort. För att du ska kunna häva köpet krävs att felet på traktorn är av väsentlig betydelse för dig (29 § KkL). Det krävs också att avhjälpande av felet eller omleverans inte är möjligt. Säljaren har nämligen rätt att i första hand, om möjligt, avhjälpa felet under förutsättning att säljaren direkt efter reklamationen erbjuder sig att avhjälpa felet och det kan ske inom skälig tid från reklamationen, och det inte innebär kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (27 § KkL). Eftersom säljaren inte verkar vilja avhjälpa felet bör du kunna häva köpet då du fått en icke-fungerande traktor. Är det så att det istället är KöpL som ska tillämpas gäller delvis andra bestämmelser. Även enligt KöpL är varan felaktig om den avviker från avtalet, inte är ägnad för det ändamål den i allmänhet är avsedd att användas till eller annars avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta (17 § KöpL). Då varan är såld i ”befintligt skick” eller med ett liknande allmänt förbehåll för dess beskaffenhet gäller enligt 19 § KöpL att varan måste vara i _väsentligt sämre skick_ än köparen med hänsyn till priset och övriga omständigheter haft fog att förutsätta. Din provkörning av traktorn är av betydelse för vad du haft fog för att förutsätta (se ovan). Enligt 20 § KöpL gäller dock att köparen inte som fel får åberopa något som köparen upptäckt eller borde ha upptäckt vid en undersökning av varan före köpet. Frågan om du kan åberopa felet i traktorn blir alltså beroende av vad du upptäckte eller borde ha upptäckt vid din provkörning dagen innan. Eftersom jag inte vet vilket fel det är med traktorn och inte heller vet vad om traktorers funktionsduglighet som upptäcks vid en provkörning, kan jag inte ge ett rätt svar om felet var något du borde ha upptäckt eller inte. Om felet inte är något du borde ha upptäckt vid provkörningen eller annars inte visste något om (betydelse för vad du haft fog för…) ansvarar säljaren enligt 21 § KöpL för fel som funnits vid tidpunkten för avlämnandet men som visat sig senare. Vilket är fallet med traktorn då den la av efter 20 min. Enligt KöpL gäller också att du som köpare måste underrätta säljaren om felet, vilket du redan verkar ha gjort (32 § KöpL). Säljaren har rätt att avhjälpa felet (eller företa omleverans) om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen (36 § KöpL). För att en köpare ska få häva köpet krävs, förutom att avhjälpande eller omleverans inte är möjligt, att felet är av _väsentlig betydelse_ för köparen och att __säljaren insåg eller borde ha insett detta_ (39 § 1 st. KöpL). Köparen måste även meddela säljaren att han vill häva köpet, något du också verkar ha gjort (39 § 2 st. KöpL). Att mekanikern sagt att det är ett allvarligt fel som gör att traktorn inte fungerar bör vara av väsentlig betydelse för dig då du inte alls kan använda traktorn. Då avhjälpande inte kan ske ska det vara tillräckligt att säljaren vid din första underrättelse om felet då inser eller borde ha insett att detta fel var av väsentlig betydelse för dig som köpare för att du ska få häva köpet. Som framgår av redogörelsen är hävning alltså något som i de flesta fall blir aktuellt när andra påföljder inte kan göras gällande. Avhjälpande, omleverans och prisavdrag kan ofta komma ifråga före hävning (se 26-29 §§ KkL och 34-39 §§ KöpL), men som jag har skrivit finns det situationer då de andra påföljderna inte blir aktuella och då köparen istället kan ha rätt att häva köpet. Länk till KkL: https://lagen.nu/1990:932 Länk till KöpL: https://lagen.nu/1990:931 Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”