FrågaARBETSRÄTTFöräldraledighet 04/08/2012

Möjligt att avtala bort föräldraledighet?

Om man ska anställa en vikarie för en tjänst där ordinarie anställd ska gå på föräldraledighet i ett år, kan man skriva in i avtalet att vikarien inte har rätt att ha en längre period av föräldraledighet?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Nej, det är inte tillåtet att avtala bort arbetstagarens rätt till föräldraledighet. Detta framgår av föräldraledighetslagen 2 § som stadgar att ett avtal där arbetstagarens rättigheter enligt lagen inskränks är ogiltigt i den delen. I 3 § räknas de olika formerna av föräldraledighet som en arbetstagare kan ha rätt till upp. I 5 § anges till exempel att en förälder har rätt till hel ledighet för vård av barn till dess att barnet är 18 månader. Det är inte möjligt att avtala bort föräldraledighet utan att inskränka dessa rättigheter. Viktigt att veta kan också vara att föräldraledighetslagen även innehåller ett diskrimineringsförbud i 16 §, som innebär att det är förbjudet för en arbetsgivare att missgynna en arbetssökande/arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet exempelvis vid beslut i anställningsfrågor. En arbetsgivare som bryter mot föräldraledighetslagen blir skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren enligt föräldraledighetslagen 22 §. Vänligen Amanda Harrysson
Amanda HarryssonRådgivare