Samäganderätt och tvångsförsäljning

Hej,

Vad är det som gäller vid en tvångsförsäljning i ett dödsbo av en sommarbostad?

Syster A vill sälja nu och hoppas att hon kan köpa ut Syster B. Syster B vill vänta till sommaren då hon tror att priset kan bli mer gynnsamt. Försäljningen gäller ett sommarhus där båda äger hälften var. Detta sommarhus ärvdes efter deras mamma som dog i våras.

Lawline svarar

Jag vill inledningsvis betona att efter ett arvsskifte är det mycket vanligt att det uppkommer situationer då olika individer tillsammans utan fri vilja erhåller samäganderätt i olika slag av egendom. Detta bör noga skiljas från situationer då de inblandade personerna frivilligt och med avsikt ingått avtal om att äga egendom gemensamt (exempelvis så kallade enkla bolag). I denna situation är det dock uppenbart att samäganderätten uppkommit utan fri vilja och avsikt. Detta innebär följaktligen att samäganderättslagen (härefter SamägL 1, 19 §§) är tillämplig på denna försäljning.När SamägL är tillämplig så kräver enligt huvudregeln varje åtgärd som vidtas med bostaden samtycke från varje delägare. Denna huvudregel har dock ett viktigt undantag som innebär att en tvångsförsäljning kan genomföras utan samtycke från varje delägare om ej annat avtalats. Detta innebär med andra ord att om Syster A och B ej avtalat om hur försäljningen av sommarbostaden ska gå till så kan såväl syster A som syster B kräva att huset säljs på offentlig auktion (6§ SamägL). Syster A eller Syster B kan få uppskov med försäljningen om de kan visa synnerliga skäl för anstånd med försäljningen. Med beaktande av den praxis som föreligger på detta område och ordalydelsen ”synnerliga” är detta dock endast möjligt i extrema undantagfall (NJA 1974 s. 490, NJA 1979 s.562 och NJA 1989 s.9). Slutsatsen är att Syster B ej kan hindra en försäljning av fastigheten på exekutiv auktion.I övrigt gäller följande för en tvångsförsäljning av en sommarbostad (se 9-15 §§ SamägL). Rätten skall i samband med ett förordnande om offentlig auktion, om det yrkas av någon delägare, bestämma ett pris under vilket egendomen inte får säljas. I övrigt skall försäljningsvillkoren bestämmas av den gode mannen. Denne skall på lämpligt sätt kungöra försäljningsvillkoren samt tid och plats för auktionen. Om samtliga delägare är närvarande vid auktionen och de är överens om att anta eller förkasta ett anbud som lämnas på auktionen, skall deras beslut gälla. Är delägarna inte ense gäller det högsta anbudet såsom antaget, om det inte understiger det lägsta pris som rätten har bestämt. Ett förordnande om auktion förfaller dels om delägarna kommer överens om att auktionen skall ställas in och meddelar gode mannen detta, dels om en auktion inte leder till att egendomen säljs. Samtliga delägare skall, var och en i förhållande till sin lott, stå för kostnader som gjorts för auktionen. Hoppas att detta har varit till hjälp men du bör naturligtvis kontakta en advokat om du vill ha mer utförlig rättslig information.Samäganderättslagen finner du http://lagen.nu/1904:48_s.1 .Vänligen,

Jacob ÖbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”