FrågaAVTALSRÄTTGåva25/06/2012

Gåva av bil från fadern

Min pappa har gett mig en bil men pga väldigt hög försäkringskostnad vill vi att den ska stå skriven på honom men att jag ska stå som "ägare". Undrar därför om vi kan skriva ett avtal där det framgår att bilen tillhör mig och att jag är den enda som får ta beslut om ev. försäljning mm. Vi vill att avtalet ska gälla även om han skulle bli sjuk (ex demens eller liknande allvarlig sjukdom) och dödsfall. Bilen skall inte ses som förskott på arv. Vill veta om det går att skriva ett sånt avtal och vad som isf ska stå med i det. Behövs vittnen? Mvh Carolina

Lawline svarar

Tack för din fråga. Man måste göra skillnad mellan ett sådant avtals giltighet å ena sidan mellan er två som avtalsparter, och å andra sidan i förhållande till tredje man, en utomstående person. Av 1 § lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva framgår följande: "Utfästelse om gåva av lös egendom varom i denna lag sägs vare, så länge gåvan ej fullbordats, utan verkan, med mindre utfästelsen gjorts i skuldebrev eller annan urkund som blivit till gåvotagaren överlämnad, eller omständigheterna vid dess tillkomst utmärka att den var avsedd att komma till allmänhetens kännedom. Har gåvan ej fullbordats, vare mot givarens borgenärer utfästelsen ogill, ändå att den gjorts så som i första stycket är sagt." Av 2 § framgår: "Är genom skuldebrev eller annorledes gåva utfäst i penningar eller lösören, gälle den ej såsom fullbordad med mindre det som utfäst är kommit i gåvotagarens besittning." För att bilen ska kunna ses som en gåva, en avtalsrättsligt och sakrättsligt giltig överlåtelse av ägarskapet, måste alltså vissa krav tillgodoses. För att gåvan ska vara giltig mellan er två kan din pappa skriva ett brev, ett s.k. gåvobrev, där han förklarar sig överlåta bilen till dig, och överlämnar gåvobrevet till dig, eller så kan gåvan fullbordas genom att den kommit i din besittning. Det senare är ett krav för att gåvan ska vara giltig mot tredje man, och innefattar i princip ett krav på tradition. Med andra ord krävs det att bilen rent fysiskt har överförts, flyttats, från din pappa till dig. Om ni bor i samma hus, kan detta vara ett problem. Inte i något fall krävs några vittnen. Ett annat problem för gåvans giltighet mot tredje man är om det i Transportstyrelsens bilregister, eller något annat register står att din pappa är ägare till bilen. Om en utomstående av någon anledning skulle få anledning att ta reda på vem som är ägare, exempelvis om du vill sälja bilen, eller din pappa skulle få ekonomiska problem, så har ju inte den personen någon anledning att betvivla att inte uppgifterna i registret stämmer. Min bedömning är emellertid att detta kan avhjälpas genom att bilen flyttas till dig, och att du är tydlig med att det är du som är ägare till den. Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) gäller följande angående förskott på arv: "Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett." Jag rekommenderar därför att din pappa skriver ett gåvobrev som han överlämnar till dig, och där han anger att gåvan inte ska ses som förskott på arvet till dig. Källa: Lagen.nu
Lars BålmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning