Försörjningsstöd. Behov inte kan tillgodoses på annat sätt .

Hej! Det är så att jag och min fästmö vill flytta ihop. Jag har försörjningsstöd och min fästmö har varaktig sjukersättning från Försäkringskassan men sen har hon ett sparkonto med lite drygt 1 miljon kronor på som hon fått från en försäkring men detta konto är överförmyndar låst. Kommer detta påverka att jag inte kommer kunna få försörjningsstöd om vi flyttar ihop eftersom hon har pengar på banken och således måste försörja mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Socialtjänstens åtgärder syftar kort sagt till att motverka och undanröja missförhållanden i samhället. Detta syfte uppnås bland annat genom ekonomisk hjälp i form av försörjningsstöd, som är en sista hands åtgärd då andra sociala eller privata hjälpåtgärder inte räcker till. Angående försörjningsstöd stadgas i 4 kap. 1§ socialtjänstlagen (SoL) att _”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt…”._ Ur denna bestämmelse kan utläsas att den som lagligen vistas i Sverige har rätt till försörjningsstöd om: 1. Det finns ett behov av stöd, 2. Som inte kan tillgodoses på annat sätt och 3. Personen ifråga skulle tvingas leva under en skälig levnadsnivå om inte behovet tillgodoses. Den fråga du ställer gäller om ditt behov nu kan tillgodoses på annat sätt (krav 2). Vid bedömningen av denna fråga tas normalt hänsyn till anhörigas möjlighet att hjälpa. Förändras detta av att tillgångarna är belagda med s.k. överförmyndarspärr? Något säkert svar på denna fråga kan jag inte ge dig, dock har det uttalats att ”Enbart det förhållandet att … tillgångar är satta under s.k. överförmyndarspärr är inte i sig ett hinder för att ta i anspråk … tillgångarna. _Tillgångar som i realiteten inte kan disponeras bör dock inte tas med vid bedömningen._ Det kan vara fråga om försäkringsersättningar som är avsedda att täcka framtida inkomstbortfall, bankmedel eller fast egendom som inte är möjligt att förfoga över på grund av en bestämmelse i gåvobrev eller testamente ”. Detta uttalande tar förvisso sikte på barns tillgångar och ett barns eget behov men kan sannolikt även ge ledning för din situation. Om din situation kan alltså _sammanfattningsvis_ sägas att det sannolikt blir en bedömning om du och din sambo faktiskt kan disponera över tillgångarna ifråga för att försörja er. Om ni anses kunna disponera över tillgångarna kommer de troligen tas med i bedömningen av ditt försörjningsstöd. Enbart att tillgångar är satta under s.k. överförmyndarspärr är inte i sig ett hinder för att räkna med tillgångarna vid bedömningen av ditt försörjningsstöd. Det _kan_ förstås som att utgångspunkten vid bedömningen är att de fortfarande kan disponeras av er, trots att de är satta under överförmyndarspärren. Om försäkringsersättningar däremot t.ex. är avsedda att täcka framtida inkomstbortfall och därför inte kan disponeras nu kommer de inte räknas med när du söker försörjningsstöd. Det kommer till sist bli fråga om en individuell bedömning med hänsyn till samtliga omständigheter i just ert fall. Dessa omständigheter har inte jag tillgång till och jag kan alltså som sagt inte ge dig ett säkert svar. Förhoppningsvis har mitt svar ändå hjälpt dig. Ha en trevlig sommar. Mvh Mattias Socialtjänstlagen finns på https://lagen.nu/2001:453
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo