Återkalla åtal, delgivning av beslut, rätt till offentlig försvarare

Undertecknad har inte fått svar på först insända fråga, och tecknande har heller inte ftt annat besked ifrån Er, varigenom frågeställningen upprepas enligt nedan stående. Enkel fråga: är inte åklagare skyldig att återkalla åtal ifall tilltalad kan förete bevis som enbart kan medföra frikännande ifrån brottsanklagelse i åtalet? Och är inte rättsforum vari åtalet har väckts skyldigt att beakta motbevisning som har framlagts? Först utsatta huvudförhandling inställdes sedan undertecknad inkommit till rätten med inlaga, vari vittne åberopades som kan styrka att tecknande inte är skyldig till brott för vilket åtalet har väckts, med motivering att förundersökning skulle kompletteras, som endast kan innebära att vittnet skulle höras. Senare fick undertecknad kallelse till ny huvudförhandling, vilken skulle genomföras tjugosex (26) timmar (h) efter delgivning. (Brott som tecknande tillvitas ha begått, och är sak för åtal, är per se ringa – snatteri -, och påföljden renderar aldrig fängelse, men tecknande är bevisligen oskyldig, och upplever åtalet som kränkande.) Yrkande om offentlig försvarare har tillika avslagits av tingsrätt, och ”beslut” om avslaget delgavs inte undrtecknad, utan hade - enligt tingsrätten - uppsatts på anslagstavla till rättens kansli, beroende på svårighet att delge tecknande. (Kommunikation medelst Internet har dock fungerat utmärkt från början, och kund nyttjats för delgivning.) Undertecknad är efter senaste besked av tingsrätten oerhört angelägen om att få försvarare, vilken kan bevaka tecknandes rättigheter och andra tillgodose intressen som har emanerat ur situationen. Jämlikt Rättegångsbalken 21 kap 3 a & (jämte Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, ratificerad i Rom av 1950-11-04, artikel 6 under styckena b, c respektive d – vilken tillika utgör svensk lag sedan av 1994-10-01 -), vilket undertecknad har meddelat rätten, finns inget rationellt eller eljest beaktansvärt skäl till att förmena tecknande offentlig försvarare. Ny tid för huvudförhandling är nu utsatt, men beslut om att avslå yrkandet om offentlig försvarare menar handläggande rådman inkom till tingsrätten försent. Undertecknad delgavs inte beslutet enär detta enbart anslogs på rättens kansli. Någon mening med att avsätta tid på att överklaga beslut vad avser försvarare finns inte beroende på kausaliteten, enär tecknande bevisligen är oskyldig till brott, och rådmannens ”beslut” om avslag till yrkad försvarare är avfattat och delgivet i allt utom laga ordning, vilket per se bör vara föremål för rättslig prövning. Något förtroende för och tillit för att rådmanen skall döma omdömesgillt därjämte lagenligt i åtalet förefinns inte efter vad som hitintills har förevarat. Är Justitieombudmannen – d v s Rksdagens ombudsmän – lämpligast att anmäla förfarandet av Polismyndighet som inte har genomfört utredning, åklagare som har väckt åtal förutan att inhämta erforderlig bevisning respektive rådman i tingsrätten (vilken påtagligt evident ignorerar, negligerar eller nonchalerar allt som har framkommit i målet) till?. Undertecknad är tacksam för svar, oavsett om innehåll i svaret går tecknandes intresse emot. N N

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga, Åklagaren har en skyldighet att väcka åtal för brott som faller under allmänt åtal. Snatteri faller under allmänt åtal och om åklagaren finner att en person är skäligen misstänkt får åtal väckas. Åklagaren är inte skyldigt att återkalla åtalen även om det inkommer motbevisning eftersom rätten ändå kommer att göra en prövning av motbevisningen (ditt vittne) vid huvudförhandlingen. Däremot är det rimligt att anta att åklagaren skulle återkalla åtalet om den nya bevisningen innebar att den misstänkte inte längre var skäligen misstänkt. Den domstol vari åtalet väckts är inte innan huvudförhandlingen skyldig att värdera motbevisningen. Efter att du begärt komplettering av förundersökningen fick du en ny kallelse till huvudförhandling, detta kan jag endast se som att åklagaren trots komplettering av förundersökningen ansett dig skäligen misstänkt för snatteri och därför väljer att väcka åtal. Delgivning kan ske på olika sätt (se delgivninglagen: https://lagen.nu/2010:1932) och hur detta sker i praktiken kan variera och därför kan jag inte svara på om domstolen handlat fel eller inte. Det som däremot står klart är att domstolen ska anstränga sig och har en skyldighet att delge dig, det är rimligt att tycka att de borde skickat en delgivningsman om det inte var möjligt att skicka till en folkbokföringsadress osv. Vad gäller kommunikation via internet kan jag inte svara på det eftersom jag inte vet vilken sort kommunikation som förekommit tidigare och om det därigenom vore rimligt att de skulle försöka delge dig på sådant vis. Om tingsrätten inte kunnat nå dig för en delgivning är det möjligt att delge genom att anslå beslutet på rättens kansli, detta kallas för kungörelsedelgivning. De situationer när en offentlig försvarare ska utses regleras i RB 21:3 a. Eftersom det är snatteri det rör sig om är det ytterst tveksamt om en offentlig försvarare kan utses och av din fråga framgår ingenting som kan tala i den riktningen. Du har däremot självklart möjligheten att anlita en advokat som i egenskap av försvarare kan hjälpa dig. Snatteri är ett brott med en straffskala från böter till fängelse i maximalt 6 månader. Detta är inte heller tillräckligt för att ha rätt till en offentlig försvarare. Om det minsta straffet man kan dömas till vore fängelse i 6 månader då hade en offentlig försvarare kunnat utses m h a RB 21:3 a. Om jag har förstått din fråga korrekt hade din överklagandetid gått ut för att överklaga beslutet om att avslå begäran om offentlig försvarare. Det finns då en möjlighet att ansöka om återställande av försutten tid i enlighet med RB 58:11. Detta skulle innebära att du får en ny överklagandetid inom vilken du kan överklaga beslutet om att avslå offentlig försvarare. För att få återställande av försutten tid måste du ha haft laga förfall och det är möjligt att rätten kan se det som laga förfall om de kommer fram till att du inte delgivits korrekt. Ansökan om återställande av försutten tid ges in till Hovrätten. Om du känner dig felaktigt behandlad kan du absolut vända dig till Justitieombudsmannen (JO), de kan dock dock inte ändra besluten utan för få till en ändring måste besluten överklagas. JO s erinran väger ändå tung och är kännbar för den som utpekas som felande. Bedömer de att någon t ex. begått tjänstefel kan de även i vissa fall väcka åtal, detta är dock relativt sällsynt. Vänligen,
Frida KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Parter i rättegången? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”