FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet28/04/2012

Sammanhållen bebyggelse

Hur defineras sammanhållen bebyggelse i Pbl 9 kap 6 § Var finns för gränser antal hus osv.

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga! Enligt lagkommentaren. Liksom enligt äldre rätt används begreppet sammanhållen bebyggelse vid tillämpning av det s.k. detaljplanekravet 4 kap 2 § plan – och bygglagen (PBL) och vissa bestämmelser om bygglovsplikt 9 kap. 6–8 §§ PBL. I uttrycket ”samlad bebyggelse” ingår termen ”bebyggelse” med den innebörd som anges i definitionen av bebyggelse enligt 1 kap 4 § PBL. Med bebyggelse avses minst tre byggnadsverk. Byggnaderna behöver inte vara bygglovspliktiga. Enligt propositionen (prop 2009/10:170 s 8) definieras begreppet sammanhållen bebyggelse som bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Länk till plan – och bygglagen https://lagen.nu/2010:900 Med vänliga hälsningar,
Carin AnnerénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”