Husrannsakan

2012-04-21 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hur länge får det gå efter att en person blivit anhållen för grov misshandel innan husrannsakan görs efter bevis?
SVAR
Hej och tack för Din fråga!

Regler om husrannsakan finner du i 28 kap rättegångsbalken (1942:740) (RB) (här). I 28 kap 1 § RB stadgas att husrannsakan får ske om det finns skälig anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa. För grov misshandel följer fängelse i lägst ett och högst sex år enligt 3 kap 6 § brottsbalken (1962:700) (BrB). Förutsättningen för att få göra en husrannsakan är därmed uppfyllda.

Vidare enligt 28 kap 1 § RB får husrannsakan ske i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen om brottet. Enligt 28 kap 3a § RB stadgas vidare att husrannsakan endast får beslutas om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse (sk proportionalitetsprincip). Vid husrannsakan får heller inte olägenhet eller skada förorsakas utöver vad som är oundgängligen nödvändigt, 28 kap 6 § RB. Enligt samma bestämmelse gäller även att husrannsakan inte får ske mellan klockan nio på eftermiddagen (dvs kvällen) eller klockan sex på förmiddagen (dvs morgonen) om det inte finns särskilda skäl för detta.

Det finns ingen tidsfrist för hur snabbt inpå ett gripande som en husrannsakan får göras. Förordnandet om husrannsakan meddelas dock som huvudregel enligt 28 kap 4 § RB av undersökningsledaren (dvs polisen), av åklagaren eller av rätten. Vidare om husrannsakan kan antas bli av stor omfattning eller på annat sätt medföra synnerlig olägenhet för den hos vilken åtgärden företas ska husrannsakan inte vidtas utan rättens förordnande. I dessa fall kan man anta att det tar lite längre tid innan beslutet om husrannsakan fattas. Men det finns undantag, om undersökningsledaren eller åklagaren exempelvis finner att det är fara i dröjsmål (med fara i dröjsmål menas att omständigheter föreligger som kan befaras avsevärt försvåra eller till och med riskera att helt omintetgöra viss bevisning). Då får de fatta beslut om husrannsakan trots att den kan leda till större olägenheter utan rättens förordnande.

Så länge förutsättningarna i 28 kap 1 § RB är uppfyllda, dvs att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa så får husrannsakan ske så fort undersökningsledare eller åklagare (eller rätten) fattar ett beslut om att vidta en sådan åtgärd. Det kan gå ännu fortare om det föreligger fara i dröjsmål. Allt för att kunna samla så mycket bevisning som möjligt i frågan.

Jag hoppas att du fick någorlunda svar på din fråga, om du har fler frågor är du varmt välkommen åter!

Vänliga Hälsningar,
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (403)
2022-01-17 Kan man bli dömd för ett brott om man erkänner efter att domen vunnit laga kraft?
2021-12-16 Bevisbörda vid styrkande av om något är en gåva
2021-12-12 Olagligt / otillbörligt anskaffade bevis
2021-12-11 SMS-konversation som bevisning i tvistemål

Alla besvarade frågor (98541)