Vården och dess upphörande enligt LVU

Min dotter omhändertogs 2008 augusti enligt §2 och §3. 2009 april släpptes §3. Hon är placerad hemma hos sin pappa. Sedan juni 2009 tills i dag har jag följt vårdplanen. För ca 2 månader sedan begärde jag ett lvu upphörande då vårdplanens alla krav uppfyllts. Dessutom motsätter jag mig inte att min dotter bor hos sin pappa och går i skola i "hans kommun". Trots detta vägrar socialnämden släppa LVU §2. Nu undrar jag vad jag kan göra för att undanröja lvu på min dotter. Samt varför anser nämnden att lvu §2 kvarstår då det inte borde finnas skäl för det då jag inte motsätter mig den sk vården. Inte heller min dotter motsätter sig detta. Hon är 16 år.

Lawline svarar

Hej! Du skriver att din dotter för närvarande tvångsvårdas med stöd av 2 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) (LVU). Inom denna paragraf ryms de så kallade miljöfallen, vilket innebär att socialnämnden och förvaltningsrätten ansett att den unges hälsa och utveckling löper påtaglig risk att försämras på grund av yttre faktorer. De yttre faktorer som uppräknas i 2 § är: fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet. Vidare är det, vilket du beskrivit, ett krav enligt 1 § LVU att vården inte kan ges med samtycke från ungdomen själv om hon (eller han) fyllt 15 år. Då din dotter nu är 16 år, räknas således inte ditt eller din dotters fars samtycke utan det måste vara på grund av att hon inte samtycker till frivillig vård som förvaltningsrätten väljer att tvångsvårda henne. För att tvångsvårda en ungdom enligt LVU krävs, som sagt, ett beslut från förvaltningsrätten på ansökan av socialnämnden. Ansökan ska ha föregåtts av en grundlig utredning om ungdomen och dennes livssituation. Socialnämnden ska efter dom om tvångsvård enligt 13 § LVU noga följa vården av ungdomen och (minst) var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs. Det är dock precis så som du påpekar, att tvångsvården enligt 21 § LVU ska upphöra när den, enligt vad som föreskrivs i lagen, inte längre behövs. Beslut om vårdens upphörande fattas av Socialnämnden. Ett sådant beslut i fråga om fortsatt vård efter de första sex månaderna kan enligt 41 § p 2 LVU överklagas. Den allmänna huvudregeln i förvaltningsrätten är att den som beslutet angår har rätt att överklaga om då beslutet gått honom eller henne emot. I ditt fall, och särskilt om du är vårdnadshavare, bör du har rätt att överklaga Socialnämndens beslut i fråga om fortsatt vård. Som jag nämnde tidigare ska Socialnämnden fatta ett beslut om fortsatt vård löpande var sjätte månad enligt 41 § p 2 LVU. Det innebär, om jag har räknat rätt och uppgifterna i din fråga stämmer, att vården skulle prövats av Socialnämnden i mars i år (2012) och att den nästa gång kommer att prövas igen i oktober i år. Dessa beslut om fortsatt vård kan du angripa och i annat fall är det Socialnämndens bedömning av din dotters hälsotillstånd och vårdbehov som ligger till grund för hennes tvångsvård. Det är förstås mycket svårt för mig att göra en fullvärdig bedömning av din och din dotters situation i det här fallet eftersom jag inte har några mer detaljerade uppgifter. Då det är socialnämnden som upprättat vårdplanen är de även de som kommer ta ställning till huruvida den har fullgjorts eller inte. Socialnämnden har ett krav på sig att var sjätte månad pröva om förutsättningarna för vård fortfarande är uppfyllda och vården ska upphöra när den inte längre behövs. Då jag inte vet på vilka grunder hon tvångsvårdas/omhändertagits är det mycket svårt att bedöma Socialnämndens grunder för LVU. Men det är alltså deras bedömning av huruvida hon är mogen att samtycka till vård på frivillig väg som är utgångspunkten och ditt samtycke spelar mindre betydelse då hon fyllt 15 år. Däremot underlättar det förstås för alla parter att du samtycker till vården och att du är villig att samarbeta med Socialnämnden, det är nämligen ett samarbete mellan nämnden och er vårdnadshavare som ska vara utgångspunkten i nämndens vårdarbete. Jag har nu försökt ge dig en något tydligare bild över hur juridiken på området ser ut, men det är förstås svårt att komma med några konkreta tips eller råd eftersom jag inte har någon aning om vad som föranlett situationen eller vad förvaltningsrättens dom/socialnämndens vårdplan ställer upp för krav. Mitt stora råd till dig är att i första hand kontakta ett juridiskt ombud som i större omfattning kan hjälpa dig med just Din situation och hjälpa dig att driva processen i förvaltningsrätten. Mitt andra råd till dig är att ta kontakt med socialnämnden och be om ett möte. Även de har en skyldighet att hjälpa dig, att lyssna på dig och att förklara för dig vad som gäller och vad du bör göra. Vidare ska du hålla koll på de här tidpunkterna för den "nya prövningen" som socialnämnden måste göra och när/om socialnämnden fattar beslut om fortsatt vård för din dotter så ska du med hänvisning till 41 § LVU hävda din rätt att överklaga beslutet på grund av att du anser att vården inte längre behövs. Jag förstår att du redan visste mycket av det jag har skrivit men jag hoppas att detta hjälpt dig lite ytterligare för att få en förståelse på området och regleringen som för närvarande håller din dotter tvångsvårdad. Återkom gärna om du har fler frågor, men kontakta även ett ombud för att få mer specifik och praktiskt användbar hjälp! Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000