När är anbud bindande?

1. Den som vid ett möte med en kund berättat om ett erbjudande är bunden av erbjudandet gentemot kunden under skälig betänketid. Sant eller falskt? Motivera. 2. Även obetydliga tillägg vid accepterande av ett anbud utgör en oren accept. Sant eller falskt? Motivera. 3. Den som skrivit att ett anbud är gällande gentemot motparten under 15 år är bunden av detta. Sant eller falskt? Motivera.

Lawline svarar

Hej! 1. Huruvida någon blir bunden av ett erbjudande beror på omständigheterna då detta lämnades. Enligt Avtalslagen, Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område,1 §, föreskrivs att den som lämnar ett anbud är bunden av anbudet. Dock krävs att det är fråga om ett anbud och inte ett så kallat erbjudande om att lämna anbud. För att någon ska vara bunden av ett anbud förutsätts att det är tillräckligt specifikt. Exempelvis är man inte bunden av en annons i en tidning eller på blocket. Huruvida det erbjudande du pratar faktiskt har lämnat ett anbud beror, som sagt, på omständigheterna. För att det ska vara fråga om ett anbud krävs att erbjudandet är tillräckligt specifikt. Det måste vara tydligt att det verkligen är ett erbjudande att ingå avtal och inte bara fråga om allmän information om vad som kan erbjudas. Dessutom kan tilläggas att enligt 3 §, måste ett muntligt erbjudande accepteras direkt annars är det inte längre bindande. I annat fall gäller, som du säger, en skälig betänketid för att lämna svar på anbudet. 2. En så kallad oren accept är för handen om den som har mottagit ett anbud gör ett tillägg till anbudet, se 6 § 1st. Däremot förutsätts, enligt lagkommentaren, att tillägget har materiell betydelse vilket innebär att helt obetydliga tillägg inte bör innebära en oren accept. 3. Enligt huvudregeln kan inte den som är omyndig åta sig förpliktelser, till exempel genom ingående av avtal, se Föräldrabalk 9 kap 1 §. Detta innebär att avtal som ingås med någon under arton är ogiltiga om inte något av de lagstadgade undantagen föreliger. Exempelvis kan i regel minderåriga ta emot gåvor eller arv. Förmodligen är således den som har lämnat ett sådant anbud inte bunden av detta. Om avtalet inte blir giltigt är inte heller anbudet bindande.
Isabel RingsbyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000